Certifikačný proces

Cesta k certifikácii

Certifikácia, alebo registrácia podľa normy je výsledkom úspešného hodnotenia nezávislou treťou stranou. Či už ide o certifikáciu systémov manažérstva, produktu alebo projektu, certifikácia je pre zákazníka dôkazom Vašej zhody s národnou, alebo medzinárodnou normou. Ako začať na svojej ceste k certifikácií?

​Certifikačné procesy sa u rôznych služieb trocha líšia, napríklad certifikácia systémov manažérstva, výrobkov, alebo naše služby súvisia s klimatickými zmenami. Aby sme ukázali cestu k certifikácií, zvolili sme za príklad certifikáciu systémov manažérstva. Pokiaľ hľadáte informácie o certifikácií výrobku, alebo klimatických zmien, navštívte, prosím, naše stránky s týmito službami.

Ako sa pripraviť na akreditovanú certifikáciu?

Potom, čo sa rozhodnete ktorý systém manažérstva chcete zaviesť, máte určité ktorými, ktorými začať. Skúsenosti ukazujú, že pre spoločnosti vyžadujúce certifikáciu sú veľmi cenné niektoré tipy, ktoré možno na prvý pohľad vyzerajú triviálne. Skôr ako sa vydáte na cestu, pamätajte si toto:

Uistite sa, že začínate proces so správnym prístupom

Je potrebné plne porozumieť koncepcii stanovenej normou a použiť normu ako šablónu k stanoveniu Vášho systému manažérstva.

Využite normu ako nástroj k zlepšovaniu

Je nutné porozumieť rizikám a procesom, ktoré ovplyvnia schopnosť Vašej organizácie realizovať svoju obchodnú stratégiu.

Starostlivo si vyberte svojho partnera na certifikáciu

Akými krokmi sa mám riadiť?

Ďalej nasleduje 10 všeobecných krokov, ktoré Vás privedú na cestu k certifikácií:

 1. Zabezpečte si normu
  Zabezpečte si výtlačok normy a zoznámte sa s jej požiadavkami. Potom sa rozhodnite, či má certifikácia podľa tejto normy pre Vás zmysel.
 2. Nájdite si príslušnú literatúru, alebo softvér
  K dispozícií je veľké množstvo publikovaných informácií, vytvorených k tomu, aby Vám pomohli pri pochopení a zavádzaní normy. 
 3. Zostavte si tím a definujte svoju stratégiu
  Prijatie systému manažérstva musí byť strategickým rozhodnutím celej organizácie. Preto je potrebné do podpory vytvárania procesu zapojiť vedenie. To rozhodne o firemnej stratégií, ktorú by mal účinný systém manažérstva podporovať. Okrem toho potrebujete pre vytvorenie a zavedenie svojho systému manažérstva oduševnený tím.
 4. Preškoľte členov tímu
  Členovia Vášho tímu, ktorí sú zodpovední za zavádzanie a udržiavanie systému manažérstva budú potrebovať poznať príslušné normy do najmenších podrobností. Pre uspokojenie tejto potreby je k dispozícií celá škála kurzov, workshopov a seminárov. Poskytujeme širokú ponuku verejných kurzov po celom svete. Pre ďalšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu DNVGL:
 5. Premyslite si možnosť spolupráce s poradcom
  Nezávislí poradcovia Vám poradia s uskutočniteľným, realistickým a nákladovo efektívnym plánom zavádzania.
 6. Vytvorte si manuál systému manažérstva
  Vo Vašom manuáli by mal byť popísaný výkon a politika Vašej spoločnosti. Prostredníctvom tohto manuálu získate presný popis organizácie a najlepších postupov prijatých k trvalému uspokojovaniu Vašich zákazníkov.
 7. Vytvorte si postupy
  Postupy popisujú procesy Vašej organizácie a najlepšie postupy k dosiahnutiu úspechu v týchto procesoch. Tieto postupy by mali zodpovedať na nasledujúce otázky o každodennom procese:
  Prečo?
  Kto?
  Kedy?
  Kde?
  Čo?
  Ako?
 8. Zaveďte svoj systém manažérstva
  Kľúčom k úspešnému zavádzaniu je komunikácia a školenia. Počas štádia zavádzania bude Vaša organizácia pracovať podľa postupov, ktoré boli vytvorené k doloženiu a preukázaniu účinnosti systému manažérstva. 
 9. vážte predbežné hodnotenie
  Môžete sa rozhodnúť pre predbežné zhodnotenie zavedenia Vášho systému nezávislým certifikačným orgánom. Účelom je identifikovať nezhodné oblasti a mať možnosť ich napraviť ešte skôr, než začnete s procesom akreditovanej certifikácie. Zistenie nezhody znamená, že konkrétna časť Vášho systému manažérstva nesplňuje požiadavky normy.
 10. Zvoľte si certifikačný orgán
  Vaše obchodné vzťahy s certifikačným orgánom potrvajú niekoľko rokov, pokiaľ budete udržiavať svoju certifikáciu. Kľúčom k efektívnemu systému manažérstva je trvale zlepšovanie. Spoločnosť DNV GL Vám pomôže vyhodnotením silných stránok a príležitosťami k zlepšeniu získať z Vášho certifikačného procesu najvyššiu možnú hodnotu. Pre vrcholové vedenie znamená zlepšenie vedomosti o schopnosti organizácie plniť jej strategické ciele. V tomto období je taktiež potrebné sa rozhodnúť pre certifikačný orgán s výbornou reputáciou.

Pokiaľ budete mať zavedený a pripravený systém manažérstva k certifikácií a budete mať vybraný certifikačný orgán, budete pripravený k akreditovanej certifikácií.