Certifikačný proces

Čo znamená akreditovaná certifikácia?

Mať certifikovaný systém manažérstva podporuje vašu cestu k zlepšovaniu podnikania. Stále častejšie je certifikácia aj podmienkou zmlúv. Čo však akreditovaná certifikácia je a ako certifikačný proces funguje?

Čo je akreditácia?

Akreditácia overuje kompetenciu certifikačného orgánu. Certifikačný orgán je hodnotený akreditačným orgánom, ktorý overuje, či certifikačný orgán spĺňa dané požiadavky. Dôvodom je zistiť, či certifikačný orgán spĺňa súčasné požiadavky. Certifikačné organizácie (ako napríklad DNV GL-Business Assurance) sú teda auditované akreditačnými orgánmi.

Čo je to akreditovaná certifikácia treťou stranou?

Akreditované certifikácie manažérstva systémov sa využíva na preukázanie zhody s príslušnou normou. Certifikačné orgány sú tretie strany poskytujúce audítorské služby organizáciám, ktoré chcú získať certifikáciu podľa daných noriem.

Risk Based Certification ™ - Cesta

Risk Based Certification (certifikácia založená na hodnotení rizík) je výhradným prístupom spoločnosti DNV GL-Business Assurance k certifikácii všetkých systémov manažérstva. Pre zvládnutie rizikových častí ohrozujúcich podnikateľský úspech vašej organizácie je potrebné vedieť, kam obrátiť svoje snahy o zlepšenie. S naším prístupom Risk Based Certification je certifikačný proces ušitý na mieru pre hodnotenie Vami vybraných podnikateľských rizík a poskytuje nástroj na cestu k zlepšeniu. Vy si určíte, ktoré firemné procesy sú pre váš podnikateľský úspech najdôležitejšie. My vyhodnotíme, ako si v týchto dôležitých oblastiach vediete a pomôžeme Vám zistiť, kam zamerať vaše úsilie na zlepšenie, čo bude prebiehať v rámci kontroly zhody s vybranými normami. Výstupom je certifikát (ak je systém manažérstva zhodný s požiadavkami), ale okrem toho dostanete tiež vyhodnotenie vášho výkonu vo zvolených oblastiach.

Ako sa nechať certifikovať spoločnosťou DNV GL?

Úspešný systém manažérstva je taký, ktorý je neustále zlepšovaný. Váš systém manažérstva aj certifikát je nutné udržiavať. Preto sa akreditovaná certifikácia skladá z dvoch štádií: prvotná certifikácia a následné udržiavanie tejto certifikácie. Na obe aplikujeme náš prístup Risk Based Certification.

Prvotná certifikácia

1. Vstupný rozhovor

Aby sme dokázali audit pripraviť na mieru vašej organizácii, musíme vedieť, čo je pre ňu dôležité. Musíme sa oboznámiť s vašou podnikateľskou stratégiou a podmienkami, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť túto stratégiu dosiahnuť. Následne identifikujeme 1 až 3 oblasti, na ktoré sa audit zameria. Tieto oblasti zamerania by mali súvisieť so systémom manažérstva a odrážať riziká alebo príležitosti, ktoré sú pre Vás najpodstatnejšie. Dohoda o oblastiach zamerania je spoločnou snahou a naši audítori Vám v prípade potreby pomôžu tieto oblasti navrhnúť. Do procesu výberu oblastí zamerania by malo byť zapojené najvyššie vedenie.

2. Preskúmanie dokumentácie

Náš vedúci audítor preskúma dokumentáciu systému manažérstva. Všetky nálezy z tohto procesu sa zahŕňajú do Správy z preskúmania dokumentácie. Táto správa ukáže, či je organizácia na certifikačný audit pripravená. Preskúmanie dokumentácie môže byť vykonané pred úvodnou návštevou alebo ako jej súčasť.

3. Úvodná návšteva

Pred skutočným certifikačným auditom prebehne úvodná návšteva, ktorá môže byť spojená s preskúmaním dokumentácie. Táto návšteva má vždy dva účely:

• skontrolovať pripravenosť na certifikačný audit, čo znamená posúdiť dokumentáciu, skontrolovať postupy, prezrieť si zariadenie a krátko skontrolovať zavedenie systému manažérstva

• posúdiť oblasti zamerania a dohodnúť sa na konkrétnych oblastiach, na ktoré sa audit zameria

Na základe toho bude dohodnutý rozsah a plán auditu.

4. Certifikačný audit

Certifikačný audit prebieha formou neformálnych pohovorov, kontrol, pozorovania systému manažérstva v prevádzke a preskúmania príslušnej dokumentácie. V priebehu tohto procesu vyhodnocujeme stupeň súladu systému manažérstva s požiadavkami danej normy a výkonnosť v stanovených oblastiach zamerania. V prípade zhody systému s normou vystavíme certifikát zhody. Nálezy, vrátane nezhôd, a závery sú prezentované na konci auditu pri záverečnom stretnutí a sú tiež súčasťou Správy z auditu. Po audite je potreba v dohodnutom termíne vysporiadať nezhody (ak nejaké budú).

5. Certifikačné rozhodnutie a vystavenie certifikátu

Náš vedúci audítor / audítorka overí reakcie na prípadné nezhody a na základe pozitívneho výstupu odporučí organizáciu k certifikácii. Rozhodnutie o vydaní certifikátu je vykonané po nezávislom internom preskúmaní v DNV GL. Certifikát je vystavený krátko po rozhodnutí s pozitívnym výsledkom.

Udržiavanie certifikátu

V tejto chvíli je ukončená fáza prvotnej certifikácie a nastáva jej udržiavanie.

V prípade, že klient požaduje v priebehu 3-ročného certifikačného cyklu rozšírenie rozsahu certifikácie, postup je nasledovný. Najprv sa vykoná preskúmanie dokumentácie (bod 2) a ďalej nasleduje bežný postup od bodu 4 s certifikačným auditom (už s rozšíreným rozsahom certifikácie).

6. Periodické audity

Každý vystavený certifikát platí 3 roky. Pri certifikácii zostavíme plán periodických auditov pre pravidelné audity v priebehu trojročného obdobia. Tieto audity potvrdzujú priebežnú zhodu organizácie s danými požiadavkami normy a pritom opätovne vyhodnocujú výkonnosť v oblastiach zamerania. Musí byť vykonaný minimálne jeden audit každý kalendárny rok.

7. Audit pre obnovenie certifikácie / recertifikačný audit

Po uplynutí troch rokov bude platnosť certifikátu predĺžená na základe auditu pre obnovenie certifikácie, tzv. recertifikačného auditu.

Pozastavenie platnosti alebo odobratie certifikátov

Čo sa stane, ak organizácia zlyhá v udržiavaní jej systému manažérstva a certifikácie?

DNV GL-Business Assurance má pre pozastavenie platnosti alebo odobratie certifikátov transparentný postup. K tejto situácii dochádza, ak organizácia neustále a vážne zlyháva v udržiavaní zhody s danou normou systému manažérstva, alebo aj kvôli iným dôvodom uvedeným v postupe pozastavenia platnosti a odobratia certifikátov.

Kto vydáva rozhodnutia o certifikácii?

V počiatočnom štádiu certifikačného procesu je dohodnutý rozsah certifikácie. Ten môže byť v priebehu rozšírený, zredukovaný alebo upravený a to vplyvom faktorov ako sú akvizície, zmenšovanie, pridávanie divízií a pod.

Rozhodnutie o pridelení certifikácie, jej obnovení alebo o zmenách v rozsahu certifikácie vykonávajú kompetentné a autorizované osoby DNV GL, ktoré neboli súčasťou audítorského tímu. Toto rozhodnutie je založené na preskúmaní certifikačného procesu a súvisiacej dokumentácie.

Podobné preskúmania sa realizujú aj v prípade pozastavenia certifikácie alebo jej stiahnutia.