Skip to content

Kľúčové zmeny v ISO 22000: 2018 oproti ISO 22000: 2005

Norma ISO 22000:2018 bola vydaná 19. Júna 2018. Táto nová revízia je založená na HLS štruktúre, ktorá je spoločná pre všetky normy ISO, ako napr. ISO 9001 a ISO 14001, čo uľahčuje jej integráciu s inými systémami manažérstva.

Pokiaľ už máte zavedenú ISO 22000:2005, väčšina požiadaviek ISO 22000:2018 poznáte. Avšak stále je tu zopár zmien oproti ISO 22000:2005, na ktoré sa budete musieť pripraviť, aby ste si zabezpečili zhodu s novou normou ISO 22000:2018.

Tu je niekoľko zásadných zmien:

1) Zmeny vyplývajúce z prijatia HLS štruktúry

 • Kontext organizácie a zainteresované strany: Kapitola 4.1, o vonkajších a vnútorných faktoroch, teraz zahŕňa nové body týkajúce sa systematickej definície a monitorovania kontextu organizácie. Kapitola 4.2, o potrebách a očakávaniach zainteresovaných strán, zavádza požiadavku identifikovať a pochopiť faktory, ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť schopnosť systému dosiahnuť očakávané výsledky.
 • Výraznejšie zameranie na leadership a záväzok top manažmentu: Kapitola 5.1 teraz obsahuje nové požiadavky na aktívnu účasť a zodpovednosť top manažmentu za efektívnosť systému manažérstva.
 • Riadenie rizík a využívanie príležitostí: Kapitola 6.1 vyžaduje, aby organizácia identifikovala a v prípade potreby zvážila všetky riziká a príležitosti, ktoré môžu (pozitívne alebo negatívne) ovplyvniť schopnosť systému manažérstva dosiahnuť zamýšľané výsledky.
 • Intenzívnejšie zameranie sa na ciele ako hnacie sily k zlepšeniu: tieto zmeny môžeme nájsť v Kapitole 6.2 a hodnotenie výkonnosti v Kapitole 9.1.
 • Rozšírené požiadavky v súvislosti s komunikáciou: Kapitola 7.4 teraz kladie väčší dôraz na "spôsob komunikácie", vrátanie určenia toho, čo, kedy a ako komunikovať.
 • Menej prísne požiadavky na príručku bezpečnosti potravín: zmena je predstavená v Kapitole 7.5. Je stále potrebné mať zdokumentované informácie. Zdokumentované informácie musia byť riadené tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana (viď 7.5.3). Avšak, bola odstránená výslovná požiadavka mať zdokumentovaný postup.

 

2) Ďalšie zmeny, ktoré sú špecifické pre ISO 22000 a riadenie bezpečnosti potravín 


 • PDCA cyklus: norma objasňuje Plan-Do-Check-Act cyklus tým, že v norme spoločne fungujú dva samostatné cykly: jeden pokrýva systém manažérstva a druhý zásady HACCP.
 • Rozsah teraz konkrétne zahŕňa potraviny pre zvieratá: potraviny pre zvieratá, ktoré nie sú určené na konzumáciu ľudmi. Krmivo je určené pre zvieratá, ktoré sa spracuvávvajú v potravinárskom priemysle.
 • Niektoré dôležité zmeny v definíciách: "Škodlivé" sa nahradzuje "nepriaznivým zdravotným účinkom", aby sa zabezpečil súlad s definíciou rizika bezpečnosti potravín. Použitie "zabezpečenia" zdôrazňuje vzťah medzi spotrebiteľom a potravinárskym výrobkom založený na zabezpečení bezpečnosti potravín.
 • Komunikácia politiky bezpečnosti potravín: Kapitola 5.2.2 výslovne vyžaduje, aby manažment pomohol zamestnancom pochopiť politiku bezpečnosti potravín.
 • Ciele systému riadenia bezpečnosti potravín: Stanovenie cieľov systému riadenia bezpečnosti potravín je špecifikované v Kapitole 6.2.1 a obsahuje pojmy ako napr. "súlad s požiadavkami zákazníkov", "monitorované" a "overené”.
 • Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov alebo služieb: Kapitola 7.1.6 zavádza potrebu riadiť dodávateľov výrobkov, procesov a služieb (vrátane externých procesov) a zabezpečiť adekvátnu komunikáciu príslušných požiadaviek s cieľom splniť požiadavky systému riadenia bezpečnosti potravín.
 • Okrem toho existuje niekoľko zásadných zmien v norme ISO 22000:2018 v porovnaní s ISO 22000:2005 týkajúcich sa systematiky HACCP.
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete