Certifikačný proces

Cesta k certifikácii

Certifikácia, alebo registrácia podľa normy je výsledkom úspešného hodnotenia nezávislou treťou stranou, akou je DNV GL Business Assurance. Či už ide o certifikáciu systémov manažérstva, produktov alebo projektov, certifikácia je pre zákazníka dôkazom vašej zhody s národnými alebo medzinárodnými normami. Ako začať na vašej ceste k certifikácii a k udržateľnejšiemu podnikaniu?

Certifikačný proces sa pri rôznych službách trochu líši, napríklad pri certifikácii systémov manžérstva alebo výrobkov. Aby sme vás previedli cestou k certifikácii, zvolili sme ako príklad certifikáciu systémov manažérstva. Ak hľadáte informácie o certifikáciu výrobkov alebo klimatických zmien, navštívte naše stránky s týmito službami.

Ako sa pripraviť na akreditovanú certifikáciu?

Po rozhodnutí, ktoré systémy manažérstva chcete zaviesť, nasledujú kroky, ktorými budete začínať. Skúsenosti ukazujú, že pre spoločnosti vyžadujúce certifikáciu sú veľmi cenné niektoré tipy, ktoré možno na prvý pohľad vyzerajú triviálne. Než začnete, pamätajte si nasledujúce:

• uistite sa, že začínate proces so správnym prístupom

• je potrebné plne porozumieť koncepcii stanovenej normou a použiť normu ako šablónu na stanovenie vášho systému manažérstva

• uvedomte si úsilie a dôsledky vyplývajúce zo zavedenia normy vo vašej organizácii

• využite normu ako nástroj na zlepšovanie

• je nutné porozumieť rizikám a procesom, ktoré ovplyvnia schopnosť vašej organizácie realizovať vlastnú obchodnú stratégiu

• starostlivo si vyberte svojho partnera pre certifikáciu

Akými krokmi sa riadiť?

Ďalej nasleduje 10 všeobecných krokov, ktoré vás privedú na cestu k certifikácii:

1. Zabezpečte si normu

Zabezpečte si výtlačok normy a zoznámte sa s jej požiadavkami. Potom sa rozhodnite, či má certifikácia podľa tejto normy pre vás zmysel.

2. Nájdite si príslušnú literatúru alebo softvér

K dispozícii je veľké množstvo publikovaných informácií vytvorených na to, aby Vám pomohli pri pochopení a zavedení normy. Pre niektoré normy tiež existujú návody pre implementáciu ich požiadaviek v organizácii (napr. ISO / TS 9002 pre ISO 9001 a ISO 14004 pre ISO 14001). Venujte trochu času preskúmaniu dostupných informácií a identifikujte, ktoré z nich by Vám mohli pri implementácii pomôcť.

3. Zostavte si tím a definujte vašu stratégiu

Prijatie systému manažérstva musí byť strategickým rozhodnutím celej organizácie. Preto je dôležité, aby sa do rozhodovania a vytvárania procesov zapojilo aj vrcholové vedenie. Vrcholové vedenie rozhoduje o firemnej stratégii, ktorú by mal efektívny systém manažérstva podporovať. Okrem toho potrebujete pre vytvorenie a zavedenie vášho systému manažérstva odhodlaný tím.

4. Preškoľte členov tímu

Členovia vášho tímu, ktorí sú zodpovední za zavádzanie a udržiavanie systému manažérstva, potrebujú poznať príslušné normy do najmenších podrobností. Pre uspokojenie tejto potreby je k dispozícii celá škála kurzov, workshopov a seminárov. Poskytujeme širokú ponuku verejných kurzov na celom svete. Pre ďalšie informácie kontaktujte lokálne kanceláriu DNV GL Business Assurance.

5. Premyslite si možnosť spolupráce s poradcom

Nezávislí konzultanti Vám poradia s uskutočniteľným, realistickým a nákladovo efektívnym plánom zavedenia.

6. Vytvorte si dokumentáciu systému manažérstva

Vyberte si vhodnú platformu pre dokumentáciu systému manažérstva (napr. konkrétny softvér, dokumentáciu založenú na procesných mapách, SharePointe). Správna platforma je pre zabezpečenie efektívneho riadenia, komunikáciu a implementáciu systému manažérstva dôležitá. Systém manažérstva by mal popísať politiku a prevádzku vašej organizácie. Dokumentácia zahŕňa príslušné procesy a ďalšie dokumentované informácie tak, aby vás podporila v dosiahnutí vašich zámerov a požiadaviek príslušnej normy.

7. Určite, riaďte a zdokumentujte vaše procesy

Dôležitým krokom pri zavádzaní vášho systému manažérstva je určenie procesov a ich vzájomného pôsobenia v súlade s vašou politikou, stratégiou a cieľmi. Tieto procesy by mali zahŕňať nasledujúce oblasti:

  • Realizácia produktu a služieb (prevádzkové procesy)
  • Plnenie príslušných potrieb a očakávaní zákazníkov a zainteresovaných strán
  • Riadiacie procesy vrátane merania, analýz, zlepšovanie a inovácie

8. Zaveďte si svoj systém manažérstva

Kľúčom k úspešnému zavedeniu je komunikácia a tréning. V štádiu zavádzania bude vaša organizácia pracovať podľa nastavených postupov a kritérií s nimi spojenými, aby ste tak preukázali účinnosť systému manažérstva.

9. Zvážte predcertifikačný audit

Môžete sa rozhodnúť pre predbežné zhodnotenie pripravenosti vášho systému nezávislým certifikačným orgánom. Účelom je identifikovať nezhodné oblasti a slabiny a mať tak možnosť ich odstrániť pred začiatkom procesu akreditovanej certifikácie. Zistenie nezhody znamená, že konkrétna časť vášho systému manažérstva nespĺňa požiadavky normy.

10. Zvoľte si certifikačný orgán

Váš obchodný vzťah s certifikačným orgánom potrvá niekoľko rokov, ak budete chcieť vašu certifikáciu udržiavať. Kľúčom k efektívnemu systému manažérstva je trvalé zlepšovanie. Spoločnosť DNV GL - Business Assurance Vám formou vyhodnotenia silných stránok a príležitostí pre zlepšenie pomôže získať z vášho certifikačného procesu najvyššiu možnú hodnotu.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás