Certifikačný proces

Čo znamená akreditovaná certifikácia?

​Mať certifikovaný systém riadenia môže znamenať cestu k zlepšeniu podniku. Stále častejšie sa to stáva aj podmienkou zmlúv. Čo však je akreditovaná certifikácia a ako certifikačný proces funguje?

Čo je akreditácia?

Akreditácia overuje kompetenciu certifikačného orgánu/registrátora. Aby certifikačný orgán splnil kritéria certifikácie, je hodnotený akreditačným úradom. Dôvodom je zistiť, či certifikačný orgán splňuje existujúce požiadavky. To je spôsob, auditovania audítormi (certifikačné orgány, ako napr. DNV GL) 

Čo je to akreditovaná certifikácia treťou stranou?

Akreditovaná certifikácia riadiacich systémov sa využíva k dokázaniu zhody s normou. Certifikačné orgány ako tretie strany sú organizácie poskytujúce audítorské služby spoločnostiam, ktoré chcú získať certifikáciu podľa konkrétnych noriem. 

Risk Based Certification™ - cesta

Risk Based Certification (certifikácia vychádzajúca z rizík) je výhradným prístupom spoločnosti DNV GL k celej certifikácii systémov riadenia. Pre zvládnutie rizikových prvkov ohrozujúcich podnikateľský úspech Vašej spoločnosti je potrebné vedieť, kam obrátiť svoje snahy o zlepšenie. S našim prístupom Risk Based Certification  je certifikačný proces ušitý na mieru pre hodnotenie Vašich vybraných podnikateľských rizík a poskytuje nástroj na cestu k zlepšeniu. Vy si určíte, ktoré firemné procesy sú pre Váš podnikateľský úspech najdôležitejšie. My vyhodnotíme, ako si v týchto dôležitých oblastiach vediete, a pomôžeme Vám zistiť, kam zamerať vaše snahy o zlepšenie, zároveň s kontrolou zhody s vybranými normami. Výstupom je stále certifikát o tom, že bol Váš systém riadenia uznaný vyhovujúcim, ale okrem toho sa uskutoční aj vyhodnotenie Vášho konania vo zvolených oblastiach.

Ako sa nechať certifikovať spoločnosťou DNV GL?

Úspešný systém manažérstva je taký, ktorý je trvalo zlepšovaný. Ako Váš systém manažérstva, tak certifikát je nutné udržiavať. Preto akreditovaná certifikácia pozostáva z dvoch štádií: prvotnou certifikáciou a následným udržiavaním tejto certifikácie. Na obe tieto štádia aplikujeme náš prístup Risk Based Certification.

Prvotná certifikácia

 1. Vstupný rozhovor
  Aby sme dokázali ušiť audit na mieru Vašej organizácii, musíme vedieť, čo je pre ňu dôležité. Musíme sa oboznámiť s Vašou podnikateľskou stratégiou a podmienkami, ktoré ovplyvňujú Vašu schopnosť tieto stratégie dosiahnuť. Následne identifikujeme 1 až 3 oblasti, na ktoré sa audit zameria. Tieto oblasti záujmu by mali súvisieť so systémom manažérstva a odrážať riziká, alebo príležitosti, ktoré sú pre Vás najpodstatnejšie. Dohoda o oblastiach záujmu je spoločnou snahou a naši audítori Vám, v prípade potreby, pomôžu oblasti záujmu navrhnúť. Do tohto procesu výberu oblastí zamerania by malo byť zapojené najvyššie vedenie.
 2. Preskúmanie dokumentácie
  Náš vedúci audítor preskúma Váš manuál systému manažérstva. Všetky zistenia tohto procesu sa zhrnú do správy o preskúmaní dokumentácie. Tato správa ukáže, či je Vaša organizácia pripravená podstúpiť certifikačný audit. Preskúmanie dokumentácie môže byť vykonané pred prvou návštevou, alebo ako je súčasť.
 3. Úvodná návšteva
  Pred skutočným certifikačným auditom vykonáme vo Vašej organizácii úvodnú návštevu. Úvodná návšteva bude spojená s preskúmaním dokumentácie. Tato úvodná návšteva má dva účely:
      - Skontrolovať Vašu pripravenosť na certifikačný audit, tzv. posúdiť Váš manuál, skontrolovať postupy, prehliadnuť si Vaše zariadenia a krátko skontrolovať zavádzanie Vášho systému manažérstva.
      - Posúdiť oblasti záujmu a dohodnúť sa na niekoľkých konkrétnych oblastiach záujmu, na ktoré sa audit zameria.
  Na základe toho bude dohodnutý rozsah a plán auditu. 
 4. Certifikačný audit
  Certifikačný audit pozostáva z neformálnych pohovorov, kontrol a pozorovaní systému v prevádzke. Počas tohto procesu vyhodnotíme stupeň zhody Vášho systému manažérstva s požiadavkami zvolenej normy a Váš prístup v stanovených oblastiach záujmu. V prípade zhody systému s normou Vám vystavíme certifikát. Zistenia súvisiace s oblasťami zamerania budú prezentované na konci auditu pri záverečnom stretnutí a zaradené do správy z auditu. Na záverečnom stretnutí, na základe výsledkov auditu sa môžete dohodnúť na nových oblastiach zamerania pre budúci rok. V tejto chvíli máte splnenú prvotnú certifikáciu a môžete sa presunúť k udržiavaniu Vašej certifikácie.
 5. Periodické audityKaždý vystavený certifikát má trojročnú platnosť. Pri certifikácii zostavíme plán periodických auditov pre pravidelné audity počas trojročného obdobia. Tieto audity potvrdzujú priebežnú zhodu Vašej spoločnosti s konkrétnymi požiadavkami normy a pritom opätovne vyhodnocujú dianie v oblastiach záujmu. Minimálne by sa mal previesť jeden audit ročne. V prípade záujmu je možné vykonať aj polročné audity
 6. Audit pre obnovenie certifikácie
  Po uplynutí troch rokov bude platnosť Vášho certifikátu predĺžená na základe auditu pre obnovenie certifikácie – recertifikačného auditu. Čo Vám môžeme ponúknuť, nájdete v časti „Prečo byť partnerom DNV GL?“

 Pozastavenie alebo odobratie certifikátu

Čo sa stane, keď organizácia nedokáže udržať svoj systém riadenia a certifikáciu?

Spoločnosť DNV GL má transparentný postup pre pozastavenie alebo odobratie certifikátu. Ten je určený pre situácie, keď organizácia trvalo a vážne nedodržuje zhodu s normou pre systém manažérstva, alebo pre ďalšie situácie stanovené vpríslušnom postupe.