Zváranie ISO 3834

Norma ISO 3834 sa zaoberá zváraním a určuje vedúce línie ako pre tých, ktorí vykonávajú zváranie tak aj tých, ktorí hodnotia schopnosť vyrábať zvárané výrobky v súlade s požiadavkami normy.

Kvalita zváracích postupov nie je ľahko overiteľná. Pri zváraní nie je možné plne kontrolovať kvalitu výrobku, ale táto kvalita musí byť „vytváraná“ spoločne s výrobkom: odtiaľ vychádza zavedenie normy ISO 3834, ktorá stanovuje “Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.”

Norma ISO 3834 je procesnou normou, ktorá sa zaoberá nezávisle od výrobku všetkými činnosťami spojenými s daným výrobným procesom a je taktiež normou univerzálnou, pretože je použiteľná pre výrobky v rôznych oblastiach.

Norma sa skladá z piatich častí:

 • Časť 1: Kritéria pre voľbu úrovne požiadaviek kvality
 • Časť 2: Rozšírené požiadavky kvality (predmet certifikácie)
 • Časť 3: Bežné požiadavky kvality (predmet certifikácie)
 • Časť 4: Základné požiadavky kvality (predmet certifikácie)
 • Časť 5: Dokumenty, ktoré je nutné rešpektovať

Norma ISO 3834 časť 1a je užitočným a nevyhnutným sprievodcom pre výrobný podnik, aby pochopil/zvolil si normu ISO 3834 ako požiadavku na certifikáciu; oproti tomu norma ISO 3834, časť 5a je v každom prípade povinná a vždy použiteľná ako postup pri certifikácii zhody systému manažérstva zvárania nezávisle od normy ISO 3834 (časti 2a-3a-4a), predbežne organizáciou zvolenej.

Norma ISO 3834 je vytvorená takým spôsobom, aby bola použiteľná ako pre výrobu (obsiahne akúkoľvek typológiu zváranej konštrukcie), tak aj pre hodnotenie. Je využívaná internými aj externými organizáciami na zhodnotenie schopnosti “výrobcu zváraných štruktúr” uspokojiť požiadavky zákazníka ako aj vlastné požiadavky.

Norma ISO 3834 (časť 2a-3a-4a) je použiteľná pre podniky pôsobiace v sektore EA 17 – 18 – 22a – 28a – 28b – 29b v režime «dobrovoľnom» (napr. smernica PED 97/23/CE, smernica Macchine 2006/42/CE atď.), ktorých výrobok by bol realizovaný pomocou permanentných spojov/zvárania kovových materiálov (zvárané výrobky/štruktúry z kovu) či už vo výrobných priestoroch, alebo vonkajších stavbách a taktiež v ich kombinácii alebo pre podniky prevádzkujúce činnosť v sektore EA 17/28a v režime «súlade so zákonnými normami» (rif. D.M. 14-01-2008 / Technické normy pre konštrukcie a od 01-07-2014 podľa EN 1090-1 pre označenie CE podľa nariadenia (EU) 305/2011).

Okrem iného s novým európskym scenárom noriem, ktorý nariaďuje označenie CE pre vyrábané kovové štruktúry podľa EN 1090-1, sa zhoda s ISO 3834 stáva povinnou prípravou pre všetky podniky, ktoré vyrábajú kovové štruktúry zostavované pomocou zváraných spojov.

Ciele normy sú:

 • Zabezpečiť kvalifikáciu podniku pre zavedenie vhodnej kontroly procesu zvárania a ponúknuť spôsob preukázania schopnosti vyrábať výrobky stanovenej kvality (podľa voliteľných alebo zákonom stanovených noriem)
 • Garantovať zákazníkom zhodu realizovaných výrobkov s predpísanými požiadavkami kvality
 • Definovať požiadavky kvality pre zváranie vo výrobných priestoroch a na stavbách
 • Ponúknuť základ pre hodnotenie schopností a zručností konštruktéra a príslušného personálu zvárania
 • Overiť použitú metódu výroby realizovanej pomocou tavného zvárania s prídavným kovom alebo bez a metódu kontroly výrobkov
 • Zabezpečiť, aby realizačná fáza výrobku bola uskutočniteľná a aby zodpovedala projektu
 • Postupovať takým spôsobom, aby pri výrobe komponentov bola garantovaná bezpečnosť zamestnancov aj koncového užívateľa
 • Používať vhodné technické postupy, ktoré trvalo zabezpečia dobrú kvalitu výrobkov
Výhody:
 • V zmluve medzi zhotoviteľom a kupujúcim diela umožňuje norma jednomyseľné stanovenie charakteristiky zvárania a poskytuje špecifické ukazovatele pre  overovanie/kvalifikáciu dodávateľov zváraných štruktúr
 • Pre dodávateľov zváraných štruktúr je užitočným nástrojom na stanovenie a rešpektovanie požiadaviek kvality zvárania
 • Pre technické komisie je východiskovým bodom pre prípravu štruktúrovaných zákonov alebo ďalších aplikovaných noriem
 • Perfektná integrácia v systéme manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a v systéme kontroly výroby podľa EN 1090-1

DNV ponúka nasledujúce služby:

 • Kvalifikácia/certifikácia personálu: pracovníci vykonávajúci "permanentné spoje" na kovových materiáloch:
  • Zvárač (normy ISO 9606-x, ASME IX, AWS D.1.1) 
  • Spájkovač (ISO 13585, ASME IX)
  • Operátor zvárania - pre plne mechanizované a automatizované zváranie (ISO 14732, ASME IX, AWS D.1.1)
 • Kvalifikácia/certifikácia postupov:
  • Zváranie/WPQR (normy ISO 15614-x, ASME IX, AWS D.1.1)
  • Spájkovanie/BPQR (EN 13134, ASME IX)