EN 1090-1 – Označenie CE pre oceľové alebo hliníkové konštrukčné prvky

Norma je určená výrobcom oceľových a hliníkových konštrukčných prvkov alebo ich častí, používaných v inžinierskom staviteľstve. Tieto organizácie musia zaviesť výrobnú kontrolu (FPC) v súlade s normou EN 1090-1.

Upravená norma EN 1090-1: 2009 / EC 1-2011 "Vykonávanie hliníkových a oceľových konštrukcií Časť 1: Požiadavky na hodnotenie zhody konštrukčných prvkov" popisuje požiadavky a spôsoby doplnenia označenia CE, v zhode s európskym nariadením (EÚ) č. 305/2011. Všetci výrobcovia oceľových a hliníkových konštrukcií, ktorí sú už povinní rešpektovať špecifické požiadavky stanovené pre výrobu kovových konštrukcií, sektor ocele (§11.3.4.10 z DM 14.01.2008), musia brať pri vlastných výrobkov a vo výrobných závodoch taktiež do úvahy zavedenie označenie CE podľa EN 1090-1. Táto aplikácia, dobrovoľne voliteľná už od 1. decembra 2010, sa stala povinnou od 1. júla 2014. Výrobca musí predbežne vyhodnotiť vlastné výrobky pomocou skúšok alebo počiatočných typových výpočtov a certifikovať vlastné FPC (Factory Production Control) pomocou intervencie oprávnenej autority ako je DNV.

Označenie CE musí okrem iného cielene indikovať zhodu s predpokladaným účelom použitia tak, ako je to špecifikované v možnostiach tejto normy.

Podľa normy musia organizácie, ktoré realizujú zvárané oceľové alebo hliníkové konštrukcie a ich časti, vykonávať túto činnosť v zhode s príslušnými oddielmi normy, série UNI EN ISO 3834. Vzťah medzi triedami prevedenia týchto štruktúr a použiteľnými normami UNI EN ISO 3834 je obsahom normy EN 1090 -1.

Okrem iného sa EN 1090 odvoláva na ďalšie normy označovania postupov zvárania a operátorov ako sú ISO 14731, ISO 9606-1 a EN ISO 15614.

Výrobky, ktorými sa norma zaoberá, patria medzi najdôležitejšie v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Patria medzi ne napríklad kovové stavebné konštrukcie používané pri výstavbe budov, škôl, úradov a infraštruktúry pozemných komunikácií.

Norma EN 1090-1 neobsahuje priamo normy, ktoré upravujú konštrukčné riešenia a výpočty vzťahujúce sa ku konštrukciám, ale presne sa na ne odvoláva. Normy pre projektovanie a výpočty sú obsahom príslušných častí Eurozákonníka série 3 a série 9.

Čo sa týka požiadaviek na tieto konštrukcie, referencie sú obsahom normy EN 1090-2 pre oceľové konštrukcie a normy EN 1090-3 pre hliníkové konštrukcie. Požiadavky na vyhodnotenie zhody u všetkých typov konštrukcií sú definované podľa jediného štandardu, či už ide o jednoduchú strechu veľkej budovy alebo mostový trám.

DNV, Notifikovaná osoba pre Nariadenie o stavebných výrobkoch 305/2011, má akreditáciu pre vyššie uvedenú normu za účelom vydávania certifikátov, ktoré výrobcom umožnia používať na svojich výrobkoch označenie CE.

Poznámka: Uznanie CPR - Európske nariadenie (EÚ) č. 305/2011 je publikované na stránkach Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System.