Food and beverage

ISO 9001

ISO 9001

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikát ISO 9001 potvrdzuje, že váš systém manažérstva kvality bol certifikovaný podľa medzinárodnej normy, ktorá zahŕňa najlepšiu prax mnohých firiem a zároveň potvrdzuje zhodu s touto normou. Certifikát vydaný certifikačným orgánom, ako treťou stranou, informuje Vašich zákazníkov o zavedení a efektívnom riadení všetkých Vašich firemných procesov.

Čo je norma ISO 9001?

Medzinárodne uznávaná norma ISO 9001 je normou všeobecnou. Nejde o normu zameranú iba na výrobok, ale o normu platnú pre akékoľvek odvetvie výroby alebo služieb. Bola vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a jej cieľom je stanoviť medzinárodné požiadavky na systémy riadenia kvality.

 

ISO 9001 je obzvlášť silná v hľadaní a obmedzovaní chybovosti, a to tak v ich prevencii, ako aj v identifikácii a vysledovateľnosti už vzniknutých chýb. Toto zníženie výskytu chýb prináša výhody z hľadiska úspory nákladov. 

 

Základné prvky normy

Norma sa vzťahuje na procesy v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu. Zdôrazňuje trvalé zlepšovanie a spokojnosť zákazníka. 
Hlavné články tejto normy sú:

 

  • Systém riadenia kvality
  • Zodpovednosť vedenia
  • Riadenie zdrojov
  • Realizácia výrobku 
  • Meranie, analýza a zlepšovanie

DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán. Poskytujeme súvisiace školenia a certifikačné služby pre Váš systém manažérstva kvality.

 

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: