ISO 45001/OHSAS 18001 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Preukážte svoj záväzok k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečte, že dodržiavanie právnych predpisov je riadené účinne a efektívne.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka všetkých podnikov. Zavedenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je vo veľa krajinách zákonnou požiadavkou. Okrem toho sa od podnikov stále častejšie vyžaduje, aby podávali správy o svojej výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto je nevyhnutné preukázať, že vaša organizácia plní svoje politické záväzky.

Nezávislé posúdenie a certifikácia vášho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosťou DNV dokazuje, že máte zavedený systém, ktorý je v súlade s predpismi. Certifikácia podľa medzinárodne uznávanej normy systému riadenia preukazuje, že sa snažíte zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovisko tým, že predchádzate pracovným úrazom a poškodenia zdravia v súvislosti s prácou, a že aktívne pracujete na zlepšovaní výkonnosti v oblasti BOZP.

Až do marca 2018 bola medzinárodne uznávanou dobrovoľnou normou pre BOZP norma OHSAS 18001. Po zverejnení normy ISO 45001 dňa 12. marca 2018 bol oficiálny status normy OHSAS 18001:2007 "zrušený". Bude nasledovať trojročné prechodné obdobie a na konci tohoto obdobia, v marci 2021, bude norma OHSAS 18001 nahradená normou ISO 45001. Spoločnosti certifikované podľa OHSAS 18001 musia v priebehu týchto troch rokov prejsť na novú normu.

Zistite, ako môže spoločnosť DNV podporiť váš prechod na normu ISO 45001 alebo Vám pomôcť certifikovať nový systém riadenia BOZP.  

Čo je to norma ISO 45001?

Norma ISO 45001 vychádza z normy OHSAS 18001 a ďalších uznávaných BOZP noriem a dohovorov. Používá štruktúru vysokej úrovne ISO (HLS - High Level Structure), ktorá definuje štruktúru všetkých noriem ISO. Nová norma obsahuje niektoré významné zmeny oproti OHSAS 18001.

Použitie novej normy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci ISO bude veľkou výhodou pre spoločnosti, ktoré už majú certifikáciu podľa iných noriem ISO, ako sú ISO 9001 a ISO 14001, pretože uľahčia integráciu systémov riadenia. 

Viac informácií o zmenách v norme ISO 45001 nájdete tu.

ISO 45001 je teraz medzinárodne uznávanou normou pre systémy riadenia BOZP. Je použiteľná pre všetky typy organizácií - veľké i malé - v akomkoľvek odvetví podnikania.

Rovnako ako OHSAS 18001 poskytuje rámec založený na osvedčených zásadách riadenia Plánuj-Urob-Kontroluj-Konaj. Vyžaduje, aby organizácia identifikovala nebezpečie a vyhodnotila riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci súvisiacu s jej činnosťami a službami, určila nevyhnutné kontrolné mechanizmy a stanovila jasné ciele a úlohy pre zlepšenie svojej výkonnosti v oblasti BOZP.

Norma vyžaduje, aby organizácia identifikovala a spĺňala platné právne - a iné - požiadavky v oblasti BOZP. Norma ISO 45001 má však oproti norme OHSAS 18001 tiež niektoré významné zmeny.

Prečo je certifikácia dobrá pre moje podnikanie?

Aplikácia normy ISO 45001 prináša niekoľko výhod, ale medzi nejvýznamnejšie patrí hmatateľné a preukázateľné zlepšenie výkonnosti v oblasti BOZP a vyššej úrovne kontroly v oblasti dodržovania právnych predpisov.

Certifikácia ISO 45001 umožňuje vašej organizácii:

  • Zaviesť a neustále zlepšovať systém riadenia BOZP, aby sa eliminovali alebo minimalizovali riziká pre zamestnancov a ďalšie zainteresované strany, ktoré by mohly byť vystavené rizikám BOZP spojeným s vašimi činnosťami alebo službami.
  • Systematicky pracovať na dosiahnutí zlepšenia výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predchádzať (opätovnému) výskytu nehôd a incidentov.
  • Zabezpečiť súlad so svojou stanovenou politikou BOZP a preukázať tento súlad ostatným.
  • Neustále dodržiavať platné právne požiadavky v oblasti BOZP.

Ako mám postupovať ďalej?

Ak už ste certifikovaní podľa OHSAS 18001 a chcete prejsť na túto normu, alebo hľadáte novú certifikáciu svojho systému riadenia BOZP, DNV vám môže pomôcť. Sme desiatky rokov akreditovaným certifikačným orgánom tretej strany pre OHSAS 18001 a naši odborníci sú pripravení na to, aby vás previedli prechodom z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Viac informácií o našich službách pri prechode noriem nájdete tu

Môžeme vám tiež poskytnúť príslušné školenia pre systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rovnako tak poskytujeme akreditované kurzy  IRCA pre ISO 45001. 

Viac informácií o našej ponuke školení BOZP nájdete tu.

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete