IRIS končí, prechádza na normu ISO/TS

Termín vydania doteraz platnej normy IRIS pod hlavičkou ISO/TS bol stanovený na máj 2017.

Na základe vydania novej revízie normy ISO 9001:2015 v septembri 2015 sa stalo nutnosťou, aby aj norma IRIS na tieto zmeny zareagovala, keďže je založená na požiadavkách ISO 9001. Vedenie UNIFE preto rozhodlo, že doterajšia norma IRIS ako vlastníctvo UNIFE zanikne a že sa bude transformovať na normu ISO/TS (ďalej len „ISO/TS“ - jej číslo ešte pochopiteľne nie je známe). TC 269 ISO na svojom zasadnutí v júni 2016 schválila zahrnutie súčasnej normy IRIS do súboru noriem vydávaných pod hlavičkou ISO.

Vzhľadom na 3-ročné prechodové obdobie sa 14.9.2018 definitívne končí platnosť revízie ISO 9001:2008, čo znamená, že od tohto dátumu by súčasná norma IRIS odkazovala na už neplatnú revíziu ISO 9001:2008. Z tohto dôvodu sa aj platnosť súčasnej normy IRIS:2009 Rev. 2 definitívne končí ku dňu 14.9.2018 a rovnako aj všetky certifikáty vydané podľa súčasnej IRIS:2009 rev.02 stratia platnosť dňa 15.9.2018 bez ohľadu na to, kedy boli vydané.

V praxi to znamená, že každá organizácia certifikovaná podľa normy IRIS:2009 Rev. 2 musí svoj systém transformovať a následne certifikovať podľa novej ISO/TS normy najneskôr do 14.9.2018. Je preto veľmi dôležité v každej organizácii certifikovanej podľa IRIS zavčasu pripraviť harmonogram prechodu na novú ISO/TS. Je zrejmé, že tento harmonogram by mal obsahovať nasledujúce kroky:

  • preškolenie relevantných pracovníkov a interných audítorov z požiadaviek novej normy;
  • vykonanie GAP analýzy zameranej na identifikáciu rozdielov medzi IRIS a ISO/TS;
  • zavedenie nových požiadaviek ISO/TS do praxe;
  • vykonanie samohodnotenia interným auditom;
  • absolvovanie tzv. prechodového auditu certifikačnou organizáciou už podľa novej ISO/TS.

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že vzhľadom na čas potrebný na úspešné vyriešenie možných nezhôd by sa prechodový audit mal vykonať 90 dní pred vypršaním platnosti normy IRIS, t.j. do 14.6.2018, pričom prechodový audit pozostáva z preverenia pripravenosti (Readiness review) a certifikačného auditu.

Veľmi si vážime, že môžeme byť partnerom pre organizácie certifikované podľa IRIS aj v zmienenom prechodovom období, a preto pripravujeme viacero typov kurzov zameraných na vysvetlenie a možnosti implementácie požiadaviek novej ISO/TS, a to bezprostredne po jej oficiálnom publikovaní.

Všetky potrebné informácie budú sprístupnené na webových stránkach DNV GL a aj na našom facebooku. Podrobnejšie informácie o pripravovanom prechode normy IRIS na ISO/TS sa dajú získať aj z dokumentu IRIS Newsletter No. 8 vydaného UNIFE v septembri 2016.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete