Kľúčové zmeny v ISO 50001:2018 oproti ISO 50001:2011

Norma ISO 50001: 2018 je založená na HLS štruktúre, ktorá je spoločná pre všetky systémové normy ISO. Zatiaľ čo väčšina rozdielov medzi verziami ISO 50001: 2018 a ISO 50001: 2011 vyplýva zo zavedenia HLS štruktúry, časť súvisí so špecifickosťou energetického manažmentu.

Nová revízia obsahuje niekoľko zásadných zmien:

1. Zmeny vyplývajúce z prijatia HLS štruktúry

·         Nový článok na pochopenie organizácie a jej kontextu (4.1) 

Organizácia by mala určiť vonkajšie a vnútorné faktory/vplyvy, ktoré sú relevantné pre jej účel a ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosiahnuť zamýšľané výsledky systému energetického manažérstva a zlepšiť jej energetickú efektivitu . To možno považovať za vyšší stupeň pochopenia významných faktorov, ktoré majú negatívny alebo pozitívny vplyv na energetickú efektivitu a systém energetického manažérstva organizácie.

·        Nový článok zameraný na systematické určovanie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán (4.2)

Cieľom je využívať kontextové informácie pre identifikáciu zainteresovaných strán v oblasti hospodárenia s energiami a energetického manažmentu, ako aj ich potrieb a očakávaní (požiadaviek) zo širšej perspektívy.

·         Výraznejšie zameranie na leadership a záväzok top manažmentu 

Článok 5.1 teraz obsahuje nové požiadavky na aktívnu účasť a zodpovednosť top manažmentu za efektívnosť systému energetického manažérstva.

·         Riadenie rizík a využívanie príležitostí

Článok 6.1 vyžaduje, aby organizácia identifikovala a v prípade potreby zvážila všetky riziká a príležitosti, ktoré môžu (pozitívne alebo negatívne) ovplyvniť schopnosť systému manažérstva dosiahnuť zamýšľané výsledky. Treba poznamenať, že zahrnutie rizík a príležitostí je súčasťou strategického rozhodovacieho procesu celej organizácie. Identifikovaním rizík a príležitostí pri plánovaní systému energetického manažérstva môže organizácia predvídať potenciálne scenáre a dôsledky ešte skôr, ako sa vyskytnú.

·         Kompetencie (7.2)

Tento článok sa týka určenia kompetencií osôb, ktoré vykonávajú prácu pod kontrolou organizácie a ovplyvňujú energetickú efektivitu a systém energetického manažérstva. Okrem toho sa vyžaduje hodnotenie efektivity opatrení prijatých na získanie kompetencií.

·        Rozšírené požiadavky na komunikáciu (7.4)

- Tento článok teraz okrem internej komunikácie zahŕňa aj externú komunikáciu.

- Je kladený väčší dôraz na stanovenie komunikačných mechanizmov, v ktorých je stanovené kto, kde, ako a s kým bude komunikovať.

- Komunikované informácie majú byť v súlade s informáciami poskytovanými  systémom energetického manažérstva.

 

·         Plánovanie a riadenie prevádzky (8.1)

Doplňujúce požiadavky:

- riadenie zmien a preskúmanie následkov neúmyselných zmien (prvok z HLS štruktúry)

- zabezpečenie  riadenia významnej spotreby (SEU-significant energy use) alebo procesov súvisiach so SEU

- organizácia musí uchovávať zdokumentované informácie v taktom rozsahu, aby sa procesy vykonávali podľa plánu (prvok HLS štruktúry)

·         Monitorovanie, meranie, analýza a vyhodnocovanie energetickej efektivity a vplyvov systému energetického manažérstva (9.1)

Doplňujúce požiadavky:

- organizácia musí špecifikovať metódy monitorovania, merania, analýzy a hodnotenia

- jednoznačná požiadavka na zdokumentovanie informácií z investigácie a taktiež aj z výsledkov monitorovania a meraní

 

·         Preskúmanie manažmentom (9.3)

Sú stanovené ďalšie dodatočné vstupy a výstupy, ktoré musia byť zohľadnené pri hodnotení energetického manažmentu.

 

2. Zmeny špecifické pre energetický manažment

·         Rozsah (4.3)

- jasné vymedzenie toho, aké druhy energií, spadajúce do rozsahu a limitov systému energetického manažmentu, nemožno vylúčiť

- organizácie musia zabezpečiť svoju právomoc na dohliadanie nad energetickou efektivitou, využitím energie a spotrebou energie v rozsahu a hraniciach systému

 

·         Preskúmanie použitej energie (6.3)

Jasne definovaný proces súvisiaci s významným využitím energie (SEU): Identifikujte významné  využitie energie (SEU) => pre každé SEU definujte relevantné premenné, aktuálnu energetickú efektivitu a identifikujte osoby, ktoré ovplyvňujú SEU.

 

·          Ukazovatele energetickej náročnosti (6.4)

Niekoľko zmien a doplnení:

- Stanovené ukazovatele energetickej náročnosti majú organizácii umožniť preukázať jej zlepšenie v energetickej účinnosti.

- Hodnoty ukazovateľov energetickej účinnosti majú byť uchované ako zdokumentované informácie.

 

·         Základná energetická spotreba – energy baseline (6.5)

Dôležité zmeny:

- Ak má organizácia údaje, ktoré preukazujú, že relevantné premenné majú významný vplyv na energetickú účinnosť, organizácia štandardizuje ukazovatele energetickej účinnosti a zodpovedajúcu základnú energetickú spotrebu pre porovnanie zmien energetickej účinnosti.

- Nové definície pojmov "statický faktor", "významná premenná" a "štandardizácia" (3.4.8-3.4.10)

- Základná energetická hodnota sa reviduje v prípade "významných zmien statických faktorov".

 

·         Plánovanie zberu energetických údajov (6.6)

Tento termín nahrádza pojem "plán merania energie", ktorý sa objavuje vo verzii z roku 2011.

Doplnené požiadavky:

- Plán má špecifikovať údaje, ktoré sú potrebné na monitorovanie kľúčových parametrov a určiť, ako často sa majú údaje zhromažďovať a uchovávať.

- Jasné označenie "oblastí", pre ktoré sa majú údaje zhromažďovať: Údaje, ktoré sa majú zbierať a uchovávať ako zdokumentované informácie, majú zahŕňať:

·         premenné relevantné pre významnú spotrebu energie (SEU);

·         spotrebu energie súvisiacu so SEU a s organizáciou;

·         prevádzkové parametre týkajúce sa SEU;

·         statické faktory, ak sú aplikovateľné;

·         údaje uvedené v akčných plánoch.

- Plán zberu energetických údajov sa má revidovať v stanovených intervaloch.

 

·         Navrhovanie (8.2)

Tento článok je vo veľkej miere podobný článku 4.5.6 vo vydaní z roku 2011, avšak je potrebné poznamenať nasledujúce doplnenie:

V novej revízii je výslovne uvedené, že efektivita/výkonnosť pre plánovanú alebo predpokladanú prevádzkovú životnosť musí byť preskúmaná pri zvažovaní príležitostí na zvýšenie energetickej efektivity a riadenie prevádzky v návrhu nových, upravených a renovovaných zariadeniach, vybavení atď., ktoré môžu mať významný dopad na energetickú výkonnosť.

 

·         8.3 "Obstarávanie"

Tento článok je vo veľkej miere podobný článku 4.5.7  vo vydaní z roku 2011, avšak je potrebné poznamenať tieto zmeny a dodatky:

Norma jasne vyžaduje, aby boli definované špecifiká (ak sa uplatňujú) nielen pri obstarávaní zariadení a služieb, ale aj pri nákupe energie.

 

·         Kapitola 3 Termíny a Definície:

- Nová norma obsahuje 40 termínov, zatiaľ čo v roku 2011 ich bolo 28. - Zavedených 18 nových termínov - 13 pochádza z HLS štruktúry a 5 je špecifických pre energetickú oblasť. - 5 termínov špecifických pre energetickú oblasť: "zlepšenie energetickej účinnosti", "statické faktory", "významné premenné", "štandardizácia" a "hodnota indexu energetickej účinnosti". Týmto pojmom je určite potrebné venovať zvýšenú pozornosť. - 5 termínov, z vydania z roku 2011, bolo odstránených: "energetické služby", "korekcia", "preventívne opatrenia", "záznam" a "postup".  

·         Štruktúra HLS neobsahuje konkrétnu klauzulu, ktorá by odkazovala priamo na "preventívne opatrenia". Avšak predpokladá sa, že koncepcia preventívnych opatrení je štandardne zahrnutá v norme (napr. prostredníctvom 4.1, 4.2, 6.1).

·         Termíny "dokumenty" a "záznamy" boli nahradené termínom "zdokumentované informácie".

·         Pojem "predstaviteľ manažmentu" už neexistuje. Avšak všetky zodpovednosti súvisiace s touto funkciou v roku 2011 sú v súčasnosti pridelené tímu energetického manažmentu.

 

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete