Kľúčové zmeny v norme ISO 45001 oproti OHSAS 18001

ISO 45001 používa rovnakú HLS štruktúru, spoločnú pre normy ISO verzie 2015 (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, atď.) Niektoré zmeny v norme ISO 45001 sú dané práve touto spoločnou HLS štruktúrou a niektoré sú špecifické pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Norma OHSAS 18001 prestane platiť o 3 roky od vydania ISO 45001 (do 11.3.2021). 

ISO 45001 je medzinárodná norma, zabezpečujúca kompatibilitu s ďalšími normami ako ISO 9001 a ISO 14001. Umožňuje ľahšiu implementáciu a integráciu do systémov manažérstva, čím zvyšuje prínos pre organizáciu.

Pokiaľ už máte zavedenú normu OHSAS 18001, väčšinu požiadaviek normy ISO 45001 poznáte. Existuje, ale veľa zmien oproti norme OHSAS 18001, na ktoré sa musíte pripraviť, aby ste mohli úspešne previesť Váš systém manažérstva BOZP a splniť požiadavky ISO 45001.

Kľúčové zmeny v ISO 45001

 • Kontext organizácie: kapitola 4.1, externé a interné otázky, zavádza nové ustanovenia pre systematické určenie a sledovanie kontextu organizácie.
 • Pracovníci a ďalšie zainteresované strany: Kapitola 4.2 prináša väčší dôraz na potreby a očakávania pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán a ich zapojenie. Systematické rozproznanie a pochopenie faktorov, ktoré je potrebné sledovať prostredníctvom systému manažérstva.
 • Riadenie rizík a príležitostí: V kapitolách 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4  sú firmy povinné určiť, zvážiť a v prípade potreby podniknúť kroky k riešeniu rizík a príležitostí, ktoré môžu mať (pozitívny, alebo negatívny) vplyv na systém manažérstva BOZP a dosiahnutie plánovaných výsledkov, vrátane zvýšenej ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku.
 • Leadership a zodpovednosť manažmentu: V kapitole 5.1, ISO 45001 kladie väčší dôraz na vrcholový manažment, aby sa aktívne angažoval a prevzal zodpovednosť za efektivitu systému manažérstva BOZP.
 • Ciele a výkon: Posilnenie zamerania sa na ciele ako hnaciu silu k zlepšovaniu (kapitoly 6.2.1, 6.2.2) a hodnoteniu výkonu organizácie (kapitola 9.1.1). 
 • Rozšírené požiadavky týkajúce sa:
  • Účasti, Konzultácie a Spolupráce so zamestnancami (5.4),
  • Komunikácia (7.4): Viac normatívne ohľadom "mechanizmu" komunikácie, vrátane určenia toho, čo, kedy a ako komunikovať,
  • Nákup, vrátane externých procesov a dodávateľov (8.1.4).