Other sectors

TickITplus

TickIT

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikácia TickITplus je určená pre softvérové firmy. Táto certifikácia potvrdzuje, že systém manažérstva kvality je v súlade s osvedčenými postupmi pre manažérstvo kvality softvéru.

Čo je TickITplus?
Schéma TickITplus zahŕňa hodnotenie a certifikáciu riadenia kvality softwaru v organizácii podľa normy ISO 9001. V skutočnosti nič nepridáva, ani nič neuberá zo žiadnych požiadaviek formálneho hodnotenia podľa ISO 9001, ale vyžaduje audítorov so zvláštnou kvalifikáciou podporovaných podrobným návodom k tomu, ako porozumieť norme ISO 9001 v softwarovom kontexte.

Účel

Táto schéma sa vzťahuje na výrobcov softwaru, údržbu softwaru i na poskytovateľov softwarových služieb. Dôležitým účelom TickITplus je stimulovať organizácie, aby premýšľali o tom, čo znamená kvalita v kontexte vývoja softwaru a ako dosiahnuť, aby ich procesy získali vyššiu efektivitu a účinnosť.

Iniciatíva TickITplus bola spustená v roku 1991 po tom, čo britské Ministerstvo obchodu a priemyslu publikovalo správu. Z tejto správy vyplývalo, že medzi výrobcami softwaru panuje silná neochota aplikovať ISO 9001, pretože ju považovali za príliš všeobecnú a nevhodnú k interpretácii pre softwarové odvetvie. V dôsledku toho viedla Britská počítačová spoločnosť (BCS) iniciatívu za vytvorenie podrobnej metódy pre organizáciu, pravidlá a procedúry pre schému 9001 použiteľné pre softwarový sektor. Táto schéma je v súčasnosti dostupná na celom svete a používa sa v rámci národných systémov akreditácií.

Sprievodca riadením kvality v softwarovom priemysle

Cieľmi schémy sú:

  • Zlepšiť dôveru trhu v certifikáciu systému riadenia kvality softwaru treťou stranou
  • Zaistiť existenciu smerodajného poradenského materiálu pre všetkých zúčastnených
  • Stanoviť pevné profesionálne kompetencie medzi audítormi kvality v oblasti softwaru

Sprievodca TickITplus v najnovšej verzii 5.5 poskytuje prehľad o celej schéme a zároveň je špecifickým sprievodcom pre zákazníkov, dodávateľov i audítorov. Za účelom podrobného objasnenia softwarových procesov čerpá výrazne zo zavedených noriem, ako sú ISO/IEC 12207 a ISO/IEC 15504.

Audítori TickITplus sú špeciálne preškolení a podliehajú profesionálnej kontrole nezávislým registračným orgánom, aby sa u nich zaručilo dosiahnutie najvyššej úrovne kompetencie. Táto schéma je všeobecne plne stotožnená a harmonizovaná s normou ISO 9001:2000. Výsledkom je zdôraznenie trvalého zlepšovania kvality softwaru efektívnym využívaním cyklu PDCA.

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu je potrebné implementovať efektívny systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy. 

DNV Business Assurance je akreditovanou treťou stranou, certifikačným orgánom. Zabezpečujeme zodpovedajúce školenia a certifikačné služby.

Pozrite sa, ako môžete odštartovať svoju cestu k certifikácii

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: