Other sectors

SCC Safety Contractor Checklist

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Kontrolný zoznam pre bezpečnosť dodávateľov (SCC- Safety contractors checklist) je normou, ktorá sa vzťahuje k hodnoteniu a certifikácií systému manažérstva bezpečnosti. Certifikát SCC dokladuje, že vnútorné procesy certifikovaného subdodávateľa boli preskúmané z hľadiska najlepších postupov riadenia bezpečnosti nebezpečnej práce a boli uznané ako vyhovujúce.

Čo je SCC?

SCC je systém certifikácie vytvorený pre organizácie využívajúce subdodávateľov. Pôvodne bol navrhnutý v spolupráci DNV s petrochemickým priemyslom pre jeho potreby. Neskôr bol uznaný ako akreditovaný štandard používaný  v celej škále odvetví. Organizácie dnes od subdodávateľov vyžadujú, aby mali platný certifikát SCC. 

Preukázanie bezpečnosti Vašej prevádzky 

SCC je nástrojom k hodnoteniu systému riadenia bezpečnosti a výsledkov bezpečnosti dosahovaných dodávateľmi. Uplatňovanie SCC je prostriedkom k zlepšovaniu bezpečnosti v organizáciách vykonávajúcich nebezpečné práce. Certifikát SCC zabezpečuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnymi zariadeniami a silným povedomím o bezpečnosti. 

Ochrana životov

Zlepšovanie bezpečnosti práce u dodávateľov a znižovanie pracovnej úrazovosti chráni tak ľudské životy tak okolité prostredie. Preto je certifikácia SCC výhodná nielen pre jednotlivých zamestnancov a organizáciu ako celok, ale aj pre dodávateľov a zadávateľov. Aby mohol systém využívať výhody európskej harmonizácie a aby zaručoval dôsledné zavedenie, funguje na základe medzinárodných pravidiel pre certifikáciu a akreditáciu (napr. EN 45012).

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: