ISO 26000

Štandardné pokyny pre spoločenskú zodpovednosť.

Norma ISO 26000 - Sociálna zodpovednosť dostala obrovské uznanie od viac ako 90 krajín sveta a v najbližšom čase sa očakáva jej široké zavedenie. DNV Business Assurance môže zhodnotiť príležitosti pre organizáciu a poskytovať poradenstvo v oblasti implementácie, komunikácie a monitorovania vynaloženého úsilia.

Čo je norma ISO 26000?
Norma ISO 26000 je norma vo forme návodu a poskytuje odporúčania týkajúce sa sociálnej zodpovednosti. Nebude to certifikovateľná norma, ale ponúka osvedčené najlepšie praktiky a postupy, ktoré si organizácie môžu prispôsobiť na ich vlastnú prevádzku, riadenie dodávateľského reťazca a trh.

Norma definuje sociálnu zodpovednosť ako zodpovednosť organizácie za dôsledky svojich rozhodnutí a aktivít na spoločnosť a životné prostredie, a to prostredníctvom transparentného a etického správania, ktoré:

  • prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, vrátane zdravia a prosperity spoločnosti
  • berie do úvahy očakávania zainteresovaných strán
  • je v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s medzinárodnými normami správania

Norma platí pre všetky typy organizácií, malé i veľké, vládne, obchodné alebo mimovládne.

Výhody normy ISO 26000
Zavedením normy ISO 26000 môžete optimalizovať svoje interné procesy a zabezpečiť integráciu medzi vašimi systémami riadenia a svojim úsilím v rámci sociálnej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Môžete zlepšiť svoje vzťahy s partnermi, vládou, médiami, dodávateľmi, kolegami, zákazníkmi a komunitou, v ktorej pôsobia. Risk manažment sa zlepšuje, keďže pravdepodobnosť konfliktu zúčastnených strán, negatívna publicita a poškodenie dobrej povesti sa výrazne znižuje.

Zlepšená reputácia zvýši morálku personálu a schopnosť prilákať a udržať pracovníkov.
Investori, sponzori a finančný sektor majú tiež väčší záujem o investovanie do eticky zdravých organizácii.

Službz  DNV Business Assurance zahŕňajú:

  • Kurz– Predstavenie normy ISO 26000 a sociálnej zodpovednosti podnikov
  • Mapovanie kľúčových oblastí spoločenskej zodpovednosti (1-dňový seminár)
  • Pomoc pri definovaní opatrení na integráciu sociálnej zodpovednosti do existujúceho systému riadenia
  • Vykonanie analýzy nedostatkov v súvislosti s normou ISO 26000 a návrh zlepšenia
  • Pomoc pri spustení alebo zlepšení komunikácie o spoločenskej zodpovednosti

DNV Business Assurance je akreditovanou treťou stranou, certifikačným orgánom. Zabezpečujeme príslušné kurzy a certifikačné služby podľa normy ISO 26000.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.