SA 8000

Certifikát SA 8000 preukazuje, že ste zaviedli potrebné interné procesy pre zabezpečenie ľudských práv vašich zamestnancov.

Čo je norma SA8000?
SA8000 je komplexná, medzinárodná a verifikovateľná norma pre vykonávanie auditov a certifikovanie zhody s podnikovou zodpovednosťou. Je použiteľná pre spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré chcú preukázať  zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám svoj záväzok a starostlivosť.

Jadrom normy je presvedčenie, že všetky pracoviská by mali byť riadené takým spôsobom, že sú podporované základné ľudské práva a že manažment je za túto úlohu pripravený prevziať plnú zodpovednosť.

Norma bola iniciovaná organizáciou SAI  (Social Accountability International). SAI je nezisková organizácia zaoberajúca sa rozvojom, implementáciou a dohľadom nad nezávislým overovaním noriem sociálnej zodpovednosti.

Norma SA8000 je štruktúrovaná podľa vytvorených noriem ISO 9001 a ISO 14001 pre systémy manažérstva kvality a životného prostredia. Norma bola vyvinutá a odskúšaná v praxi neziskovou organizáciou CEP (Council on Economic Priorities ) a v spolupráci s medzinárodnou poradnou radou, vrátane zástupcov významných korporácií, organizácií pre ľudské práva, odborníkov v oblasti certifikácie, akademikov a pracujúcich.

SAI akreditovalo niekoľko certifikačných / registračných orgánov, vrátane DNV Business Assurance, na vykonávanie auditov a vydávanie akreditovaných certifikátov.

Začlenenie medzinárodných pracovných práv
Norma je založená na množstve existujúcich medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov a Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

SA8000 poskytuje transparentné, merateľné a overiteľné požiadavky pre certifikáciu výkonnosti firiem v deviatich základných oblastiach:

1.   Práca detí. Zakazuje prácu detí (vo väčšine prípadov do 15 rokov). Certifikovaná spoločnosť musí vyčleniť finančné prostriedky pre vzdelávanie detí, ktoré by mohli stratiť prácu v dôsledku tejto normy.

2.   Vynútená práca. Od pracovníkov sa nesmie požadovať, aby sa vzdali svojich osobných dokladov alebo platili "zálohu" ako podmienku zamestnania.

3.   Zdravie a bezpečnosť. Spoločnosti musia spĺňať základné normy pre bezpečné a zdravé pracovné prostredie, vrátane pitnej vody, odpočinkovej miestnosti, použiteľného bezpečnostného zariadenia a potrebného školenia.

4.   Sloboda združovania. Chráni práva zamestnancov pri tvorbe a vstupovaní do odborových zväzov a pri kolektívnom vyjednávaní, bez obáv z ich následkov.

5.   Diskriminácia. Nesmie dôjsť k žiadnej diskriminácii na základe rasy, kasty, národnosti, náboženstva, postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch alebo politickej príslušnosti.

6.   Disciplinárne postupy. Zakazuje telesné tresty, psychický alebo fyzický nátlak a slovné napádanie pracovníkov.

7.   Pracovná doba. Stanovuje maximálne 48 hodinový pracovný týždeň s minimálne jedným voľným dňom týždenne a maximálne 12 hodín nadčasov týždenne oceňovaných zvýhodnenou sadzbou.

8.   Kompenzácia. Vyplácané mzdy musia spĺňať minimálne zákonné normy a zaistiť dostatočné príjmy na pokrytie základných potrieb.

9.   Manažment. Stanovuje postupy pre efektívne riadenie implementácie a kontroly plnenia normy SA8000, od vymenovania zodpovedných pracovníkov na udržiavanie záznamov, riešenia problémov až po prijímanie opatrení k náprave.  

Ako pokračovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou budete potrebovať zaviesť efektívny systém sociálnej zodpovednosti v súlade s požiadavkami normy.

DNV Business Assurance je akreditovanou treťou stranou, certifikačným orgánom. Zabezpečujeme príslušné kurzy a certifikačné služby SA8000.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii. 

Ako doplnkovú službu poskytujeme taktiež kurz Požiadavky normy SA 8000. V prípade záujmu o daný kurz nás prosím neváhajte kontaktovať cez formulár Žiadosť o ponuku v hornej časti stránky.

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete