IECEx Medzinárodná certifikačná schéma

Nezávislé hodnotenie a certifikácia zariadení a služieb spojených s nebezpečenstvom výbuchu.

IECEx je globálny systém certifikácie pre Ex zariadenia založený na normách Medzinárodnej elektrotechnickej komisie. Ide o zariadenia používané v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu, napríklad na čerpacích staniciach, ropných rafinériách, ropných tankeroch a cukrovaroch. Zariadenie používané v týchto oblastiach musí byť zhotovené tak, aby nevytváralo iskry alebo teplo, ktoré by mohli vznietiť okolité prostredie. Certifikácia zaručuje, že zariadenia používané v týchto oblastiach sú bezpečné a sú v súlade s normami pre Ex zariadenia.

Certifikačný program pre IECEx zariadenia

IECEx Program je medzinárodná certifikačná schéma, ktorá pokrýva výrobky spĺňajúce požiadavky medzinárodných noriem, napríklad noriem IEC pripravených Technickou komisiou 31. Program IECEx ponúka dve alternatívy:

a) medzinárodnú certifikáciu zhody, ktorá od výrobcov vyžaduje, aby úspešne spĺňali:

• testovanie a vyhodnotenie vzoriek pre súlad s normami

• hodnotenie a audit výrobných prevádzok

• pravidelné dohľadové audity výrobných prevádzok

 

b) "zrýchlený" proces pre krajiny, kde predpisy stále vyžadujú vydávanie alebo schvaľovanie vnútroštátnych Ex certifikátov. Toto je dosiahnuté prostredníctvom globálneho prijatia IECEx testov zariadení a hodnotiacich správ.

Osvedčenia vydané podľa Certifikačného programu IECEx sú vydávané ako "elektronické certifikáty" a sú prístupné na internetovej stránke IECEx. Verejnosti to umožňuje úplný prístup k prezeraniu a tlači certifikátov.

Ako môžeme pomôcť?

Sme schválení ako IECEx Testovacie laboratórium (ExTL) a tiež IECEx Certifikačný orgán (ExCB) pre nasledujúce normy:

• IEC 60079-0 Časť 0: Všeobecné požiadavky

• IEC 60079-1 Časť 1: Ohňovzdorné uzávery 'd'

• IEC 60079-2 Časť 2: Uzávery s vnútorným tlakom "p"

• IEC 60079-7 Časť 7: Zvýšená bezpečnosť "e"

• IEC 60079-11 Časť 11: Vnútorná bezpečnosť "i"

• IEC 60079-18 Časť 18: Konštrukcia, testovanie a označovanie typu ochrany uzatvorenia "m" elektrických prístrojov