BRC Global Standard - Skladovanie a distribúcia a IFS Logistika

Kontrola nad logistikou v dodávateľskom reťazci preukazuje schopnost Vašej spoločnosti plniť požadavky zákazníkov a spotrebiteľov s ohľadom na problematiku kvality, bezpečnosti a zákonitosti v oblasti potravín a nápojov.

Na základe koncepcie „due diligence“(schopnostni preukázať, že každé rozumné opatrenie bolo prijaté z dôvodu zamedzenia nehody), zaviedli európski maloobchodníci špecifické normy, aby zaručili kvalitu potravinárskych i nepotravinárskych výrobkov, bezpečnosť a právnu platnosť požiadaviek, vzťahujúcich sa k logistike dodávateľského reťazca potravín a nápojov. V normách sú riešené špecifické aspekty logistiky potravín a nápojov v záujeme naplnenia konceptu maloobchodníkov „due diligence“ a aplikovania na každého účastníka dodávateľského potravinárskeho reťazca.

BRC Global Standard (British Retail Consortium) pre skladovanie a distribúciu a IFS Logistics sú normy pre systémy riadenia bezpečnosti a prevádzky vzťahujúce sa na potravinárske i nepotravinárske výrobky. Boli vytvorené pre zabezpečenie zhody dodávateľa s ohľadom na štádia skladovania, prepravu a distribúciu, pre zaistenie schopnosti maloobchodníkov zaručiť kvalitu a bezpečnost potravinárských výrobkov, ktoré predávajú. 

Aké sú výhody?

Medzinárodná norma BRC pre skladovanie a distribúciu bola vyvinutá britskými obchodníkmi, aby zabezpečila najlepšie postupy, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a prevádzkového riadenia v rámci dodávateľského reťazca pre organizácie, zapojené do skladovania a distribúcie, vrátane veľkoobchodnej činnosti u potravín a nepotravinárskych výrobkov.

Norma podporuje maloobchodníkov a ďalších užívateľov v ich plnení zákonných povinností a ochrany spotrebiteľov tým, že:

 • Poskytuje spoločný základ pre hodnotenie firiem zapojených do skladovanie a distribúcie výrobkov.
 • Umožňuje akreditované certifikácie spoločností, ktoré dodávajú výrobky a služby pre predajcov a príbuzné priemyselné odvetvia.

Norma IFS Logistics bola vyvinutá nemeckými, francúzskymi a talianskymi obchodníkmi, ktorých cieľom je preklenúť priepasť medzi výrobou a maloobchodom a zaistiť transparentnosť celého dodávateľského reťazeca. Certifikácia podľa normy IFS Logistics preukazuje schopnosť Vašej spoločnosti riadiť riziká súvisiace s bezpečnosťou potravín. To pomôže Vašej organizácii plniť svoje zákonné povinnosti a chrániť spotrebiteľov. V kombinácii s normou IFS Broker pokrýva tiež maloobchodné a veľkoobchodné aktivity.

BRC Global Standard pre skladovanie a distribúciu a norma IFS Logistics umožnia Vašej organizácii:

 • Preukázať záväzok a v prípade nehody týkajúcej sa bezpečnosti potravín, obhajobu v rámci konceptu „due diligence“.
 • Vybudovať a prevádzkovať systém manažérstva, ktorý bude pomáhať logistickým spoločnostiam, aby lepšie spĺňali požiadavky bezpečnosti potravín a dodržiavali právne predpisy.
 • Poskytnúť nástroj na zlepšenie bezpečnosti potravín tým, že sleduje a efektívne meria výkonnosť  oblasti bezpečnosti potravín.
 • Zabezpečiť úspešné stiahnutie výrobku v prípade potreby.
Ako sa môžem pripraviť na certifikáciu?

Spoločnosti, ktoré dobre plánujú, majú často výhodu a sú lepšie pripravené na certifikáciu. Je dôležité, aby ste vy a Vaša spoločnosť boli pozitívni, angažovaní a stanovili si jasné ciele pre zavedenie a hodnotenie.

To zahŕňa:

 • Vytvorenie systému manažérstva kvality.
 • Identifikáciu právnych požiadaviek.
 • Identifikáciu a zdokumentovanie špecifických požiadaviek na bezpečnosť potravín a zodpovedajúce kontrolné opatrenia (HACCP systému a/alebo Správnej výrobnej praxe)
 • Určiť zodpovedajúcu Správnu výrobnú prax/Správnu hygienickú prax, vrátane programu ochrany proti škodcom, zariadení a budov, upratovania a čistenia a všetky špecifické požiadavky normy.
 • Vykonanie všetkých potrebných konštrukčných zlepšení. 

Prečo byť našim partnerom?

DNV je popredným svetovým certifikačným orgánom. Pomáhame podnikom zabezpečiť výkonnosť ich organizácií, produktov, ľudí, zariadení a dodávateľských reťazcov prostredníctvom certifikácie, overovania, hodnotenia a vzdelávacích služieb.

V rámci potravinárskeho priemyslu pomáhame zákazníkom po celom svete dosiahnuť čo najlepšie výsledky v oblasti bezpečnosti a kvality potravín, ochrany životného prodtredia, riadenia dodávateľského reťazca a udržateľnosti produktov. Partnerstvom s našimi zákazníkmi sme vybudovali udržateľnú obchodnú výkonnosť a vytvorili si vzájomnú dôveru.

DNV Group pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Našich 16 000 odborníkov sa venuje našim zákazníkom a pomáha im robiť svet bezpečnejší, inteligentnejší a ekologickejší.

More information

  BRCGS Global Standard for Storage & Distribution

BRCGS Global Standard for Storage & Distribution

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

 

Your added value

Find out more on the digital customer experience.

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site.