Food and beverage

BRC Global Standard - Skladovanie a distribúcia a IFS Logistika

BRCGS Global Storage and Distribution and IFS Logistics

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Tel: +421 2 444 55 282

Kontrola nad logistikou v dodávateľskom reťazci preukazuje schopnost Vašej spoločnosti plniť požadavky zákazníkov a spotrebiteľov s ohľadom na problematiku kvality, bezpečnosti a zákonitosti v oblasti potravín a nápojov.

Na základe koncepcie „due diligence“(schopnostni preukázať, že každé rozumné opatrenie bolo prijaté z dôvodu zamedzenia nehody), zaviedli európski maloobchodníci špecifické normy, aby zaručili kvalitu potravinárskych i nepotravinárskych výrobkov, bezpečnosť a právnu platnosť požiadaviek, vzťahujúcich sa k logistike dodávateľského reťazca potravín a nápojov. V normách sú riešené špecifické aspekty logistiky potravín a nápojov v záujeme naplnenia konceptu maloobchodníkov „due diligence“ a aplikovania na každého účastníka dodávateľského potravinárskeho reťazca.

BRC Global Standard (British Retail Consortium) pre skladovanie a distribúciu a IFS Logistics sú normy pre systémy riadenia bezpečnosti a prevádzky vzťahujúce sa na potravinárske i nepotravinárske výrobky. Boli vytvorené pre zabezpečenie zhody dodávateľa s ohľadom na štádia skladovania, prepravu a distribúciu, pre zaistenie schopnosti maloobchodníkov zaručiť kvalitu a bezpečnost potravinárských výrobkov, ktoré predávajú. 

Aké sú výhody?

Medzinárodná norma BRC pre skladovanie a distribúciu bola vyvinutá britskými obchodníkmi, aby zabezpečila najlepšie postupy, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a prevádzkového riadenia v rámci dodávateľského reťazca pre organizácie, zapojené do skladovania a distribúcie, vrátane veľkoobchodnej činnosti u potravín a nepotravinárskych výrobkov.

Norma podporuje maloobchodníkov a ďalších užívateľov v ich plnení zákonných povinností a ochrany spotrebiteľov tým, že:

 • Poskytuje spoločný základ pre hodnotenie firiem zapojených do skladovanie a distribúcie výrobkov.
 • Umožňuje akreditované certifikácie spoločností, ktoré dodávajú výrobky a služby pre predajcov a príbuzné priemyselné odvetvia.

Norma IFS Logistics bola vyvinutá nemeckými, francúzskymi a talianskymi obchodníkmi, ktorých cieľom je preklenúť priepasť medzi výrobou a maloobchodom a zaistiť transparentnosť celého dodávateľského reťazeca. Certifikácia podľa normy IFS Logistics preukazuje schopnosť Vašej spoločnosti riadiť riziká súvisiace s bezpečnosťou potravín. To pomôže Vašej organizácii plniť svoje zákonné povinnosti a chrániť spotrebiteľov. V kombinácii s normou IFS Broker pokrýva tiež maloobchodné a veľkoobchodné aktivity.

BRC Global Standard pre skladovanie a distribúciu a norma IFS Logistics umožnia Vašej organizácii:

 • Preukázať záväzok a v prípade nehody týkajúcej sa bezpečnosti potravín, obhajobu v rámci konceptu „due diligence“.
 • Vybudovať a prevádzkovať systém manažérstva, ktorý bude pomáhať logistickým spoločnostiam, aby lepšie spĺňali požiadavky bezpečnosti potravín a dodržiavali právne predpisy.
 • Poskytnúť nástroj na zlepšenie bezpečnosti potravín tým, že sleduje a efektívne meria výkonnosť  oblasti bezpečnosti potravín.
 • Zabezpečiť úspešné stiahnutie výrobku v prípade potreby.
Ako sa môžem pripraviť na certifikáciu?

Spoločnosti, ktoré dobre plánujú, majú často výhodu a sú lepšie pripravené na certifikáciu. Je dôležité, aby ste vy a Vaša spoločnosť boli pozitívni, angažovaní a stanovili si jasné ciele pre zavedenie a hodnotenie.

To zahŕňa:

 • Vytvorenie systému manažérstva kvality.
 • Identifikáciu právnych požiadaviek.
 • Identifikáciu a zdokumentovanie špecifických požiadaviek na bezpečnosť potravín a zodpovedajúce kontrolné opatrenia (HACCP systému a/alebo Správnej výrobnej praxe)
 • Určiť zodpovedajúcu Správnu výrobnú prax/Správnu hygienickú prax, vrátane programu ochrany proti škodcom, zariadení a budov, upratovania a čistenia a všetky špecifické požiadavky normy.
 • Vykonanie všetkých potrebných konštrukčných zlepšení. 

Prečo byť našim partnerom?

DNV je popredným svetovým certifikačným orgánom. Pomáhame podnikom zabezpečiť výkonnosť ich organizácií, produktov, ľudí, zariadení a dodávateľských reťazcov prostredníctvom certifikácie, overovania, hodnotenia a vzdelávacích služieb.

V rámci potravinárskeho priemyslu pomáhame zákazníkom po celom svete dosiahnuť čo najlepšie výsledky v oblasti bezpečnosti a kvality potravín, ochrany životného prodtredia, riadenia dodávateľského reťazca a udržateľnosti produktov. Partnerstvom s našimi zákazníkmi sme vybudovali udržateľnú obchodnú výkonnosť a vytvorili si vzájomnú dôveru.

DNV Group pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Našich 16 000 odborníkov sa venuje našim zákazníkom a pomáha im robiť svet bezpečnejší, inteligentnejší a ekologickejší.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Tel: +421 2 444 55 282

Súvisiace články: