Risk based certification

​Dnešné firmy sú vystavené rizikám každý deň. Riziká sú súčasťou ich bežného života. V situácií, keď môžu nežiaduce príhody, či stratené príležitosti mať dopad a zisky a akcionársku hodnotu, je životne dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi nepriaznivým dopadom rizika a vedomým riskovaním. Preto je dôležité pochopiť a porozumieť komplexnému obrazu nielen finančných, ale aj technologických, ekologických a sociálnych rizík, ktoré prichádzajú pre Vašu spoločnosť v úvahu.

Risk Based CertificationTM  (certifikácia vychádzajúca z rizík), náš nový prístup k certifikácií systémov manažérstva, je vytvorený tak, aby Vám pomohol vybudovať a udržiavať systém, ktorý vyhodnocuje a zmierňuje riziká a pomáha Vám na ceste k rastu a vytváraniu hodnôt. Na základe poznania, že každá spoločnosť je iná a má svoje špecifické potreby a požiadavky, približuje certifikácia Risk Based CertificationTM   každý audit ešte bližšie k zameraniu Vašej spoločnosti.

K všeobecnému prístupu ponúkanému prostredníctvom certifikácie podľa medzinárodných noriem pridávame hodnotu tým, že vyzývame vedenie k tomu, aby identifikovalo naozaj zásadne problémy. Takto stanoveným oblastiam záujmu je pri audite venovaná najväčšia pozornosť. Týmto spôsobom pripravíme audit zhody s vybranou normou na mieru najdôležitejším problémom Vášho podniku.

Efektívny audit

Počas každého auditu sa vyhodnocuje schopnosť Vášho systému manažérstva zamerať sa na úlohy a štartovacia čiara pre hodnotenie zlepšovania sa nastavuje na základe výsledkov predchádzajúcich auditov. Správa z auditu Vám poskytne okamžitú spätnú väzbu o oblastiach Vášho zamerania a umožní Vám zlepšiť Vaše vedomosti a chápanie ich dopadov na každodennú prevádzku. Získate ďalšie znalosti ako tieto úlohy prepojiť a aký je ich celkový potenciálny dopad na ciele spoločnosti.

Tým sa výstup z auditov posúva ďalej, z hodnotenia zhody sa stáva účinný nástroj riadenia, ktorý Vám pomôže dosiahnuť trvalé zlepšovanie výkonov a schopnosti účinne konkurovať v dynamickom a premenlivom podnikateľskom prostredí.

V spoločnosti DNV nájdete proaktívneho partnera, ktorý Vám pomôže udržiavať a rozvíjať Váš systém manažérstva spôsobom, ktorý trvale zodpovedá Vašim podnikateľským cieľom. Poskytovaním lepších a komplexnejších informácií vedeniu o schopnosti organizácie dosahovať strategické ciele, DNV ponúka vyššiu hodnotu, ako ostatné certifikačné organizácie.

Cesta k trvalému rastu

Základom Risk Based CertificationTM je pochopenie a hľadanie riešení Vašich strategických úloh, prostredníctvom na mieru šitého prístupu a účinného hodnotenia. Zameraním na vzťah medzi Vašimi podnikateľskými cieľmi a výrobnými procesmi pomáha Risk Based CertificationTM určiť a zmierniť riziká. Zvyšuje Vašu schopnosť dosiahnuť stanovené ciele, posilňuje dôveru zúčastnených vo Vašu spoločnosť. Táto metodiky zhodnotí kritické problémy a umožní Vám tak nasmerovať Vaše zdroje a procesy.

Môžete znížiť dobu potrebnú k reakcii na udalosti a stanoviť si svoju vlastnú cestu k zlepšovaniu podnikania a k trvalému rastu. Táto dlhodobá cesta, na ktorej sa Vaša spoločnosť vydáva spoločne s DNV je jedinečným procesom ušitým na mieru Vašim konkrétnym potrebám, zameraným na to, čo je pre Vás dôležité.