Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa ISO 9001:2015

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 9001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov. Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či celý systém manažérstva kvality je v súlade s požiadavkamii normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje.

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Stručné zopakovanie požiadaviek ISO 9001:2015
 • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2015
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
 • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
 • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
 • Zaujímavosti z praxe audítora DNV GL
 • Simulácia interného auditu v praxi
 • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Stručné zopakovanie požiadaviek ISO 9001:2015
 • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2015
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
 • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
 • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
 • Zaujímavosti z praxe audítora DNV GL
 • Simulácia interného auditu v praxi
 • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.