Kurz Základy Six Sigma

Slovo “sigma” označuje písmeno gréckej abecedy, ktoré sa používa na vyjadrenie miery premenlivosti veličiny.

Úrovne Sigma ukazujú, s akou pravdepodobnosťou sa v procese vyskytne chyba. Vyššie úrovne kvality Sigma predstavujú procesy, pri ktorých dôjde s menšou pravdepodobnosťou k chybe, spôsobujúcej nenaplnenie požiadavky zákazníka.

Cieľ kurzu:

Oboznámenie sa s metodikou Six Sigma a s jej nástrojmi pre zlepšenie výkonnosti podniku.

Obsah kurzu:

 • Čo je Six Sigma (história, účel, kľúčové pojmy, vysvetlenie princípov Six Sigma)
 • Návrh procesov a ich klasifikáce (zostavenie procesnej mapy)
 • Definovanie výstupov kľúčových procesov a meranie výkonnosti 
 • Zlepšovanie procesov (DMAIC)
 • Výber vhodných Six Sigma projektov
 • Základné metódy a nástroje Six Sigma (ukázka prínosu DOE)
 • Aplikácie metódy Six Sigma (definovanie organizačnej štruktúry a úloh v rámci Six Sigma projektov)
 • Praktické cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Úrovne Sigma ukazujú, s akou pravdepodobnosťou sa v procese vyskytne chyba. Vyššie úrovne kvality Sigma predstavujú procesy, pri ktorých dôjde s menšou pravdepodobnosťou k chybe, spôsobujúcej nenaplnenie požiadavky zákazníka.

Cieľ kurzu:

Oboznámenie sa s metodikou Six Sigma a s jej nástrojmi pre zlepšenie výkonnosti podniku.

Obsah kurzu:

 • Čo je Six Sigma (história, účel, kľúčové pojmy, vysvetlenie princípov Six Sigma)
 • Návrh procesov a ich klasifikáce (zostavenie procesnej mapy)
 • Definovanie výstupov kľúčových procesov a meranie výkonnosti 
 • Zlepšovanie procesov (DMAIC)
 • Výber vhodných Six Sigma projektov
 • Základné metódy a nástroje Six Sigma (ukázka prínosu DOE)
 • Aplikácie metódy Six Sigma (definovanie organizačnej štruktúry a úloh v rámci Six Sigma projektov)
 • Praktické cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.