Kurz Základy manažérstva rizík a jeho aplikácia v praxi

Súčasná situácia je charakterizovaná vysokou neistotou spôsobenou pandémiou a s dopadom nielen na biznis ale aj väčšinu našich aktivít. Organizácie musia zvládať viaceré obmedzenia a rátať s tým, že budú vystavené pôsobeniu vnútorných ale aj vonkajších rizík a neistôt.

Regulačné orgány výrazne obmedzujú štandardný chod firiem aj občanov a striedavo „utlmujú a uvoľňujú“ obmedzenia. Rizikám a neistotám sú vystavené dodávky vstupov ale aj export výstupov, logistika, výroba, dostupnosť ľudských zdrojov , dodávateľov a pod. Kurz reaguje na tieto zmeny a zaoberá sa podrobnejšie nielen spomínanými neistotami, ale aj ich odhadom a znižovaním. Pozornosť je venovaná tiež identifikácií závislostí a zraniteľností, ich hodnoteniu, znižovaniu a posilňovaniu odolnosti organizácií voči vážnym hrozbám.

Obsah kurzu:

 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, základov efektívneho manažérstva rizík, vysvetlenie základných princípov  a požiadaviek na efektívny manažment rizík
 • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich. 
 • Závislosti a zraniteľnosti, pandémia, katastrofy a ich zvládanie, budovanie odolnosti
 • Riziková spôsobilosť a kroky procesu manažérstva rizík, odhadovanie rizík a ako sa vyhnúť chybám 
 • Riziká kontextu, hodnotenie a riadenie rizík podľa dopadov, hodnotenie a riadenie rizík podľa pravdepodobnosti a ich kombinácia, neistoty - ich popis, hodnotenie a znižovanie
 • Efektívne registre rizík, organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia.
 • Riešenia konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov z vybraných oblastí, formulácia a popis problému, objektu, rizík a neistôt, meranie a posudzovanie nehmotných „objektov“, analýza dopadov významných rizík v čase, analýza závislostí a zraniteľností a ich znižovanie, prvky efektívneho krízového riadenia vrátane eskalačného mechanizmu
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Ciel kurzu:

Oboznámiť účastníkov so základmi manažérstva rizík a hlavnými krokmi procesu tohoto, s návodmi ako zaviesť tieto princípy a kroky do praxe. Na praktických príkladoch sa naučia identifikovať a hodnotiť riziká, závislosti a zraniteľnosti, ale aj vnímať pôsobenie a hodnotenie neistoty   v meniacich sa podmienkach.  Zároveň sa naučia, ako odhadovať dopady rizík v čase, hodnotiť efektívnosť opatrení na znižovanie rizík a neistoty a na znižovanie závislostí a zraniteľností.   Kurz je určený: Pre pracovníkom na vyššej a strednej úrovni riadenia, ktorí musia riadiť zákazky, nákup a dodávateľov, ľudí, aktivity, procesy a projekty,  a súvisiace riziká.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Regulačné orgány výrazne obmedzujú štandardný chod firiem aj občanov a striedavo „utlmujú a uvoľňujú“ obmedzenia. Rizikám a neistotám sú vystavené dodávky vstupov ale aj export výstupov, logistika, výroba, dostupnosť ľudských zdrojov , dodávateľov a pod. Kurz reaguje na tieto zmeny a zaoberá sa podrobnejšie nielen spomínanými neistotami, ale aj ich odhadom a znižovaním. Pozornosť je venovaná tiež identifikácií závislostí a zraniteľností, ich hodnoteniu, znižovaniu a posilňovaniu odolnosti organizácií voči vážnym hrozbám.

Obsah kurzu:

 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, základov efektívneho manažérstva rizík, vysvetlenie základných princípov  a požiadaviek na efektívny manažment rizík
 • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich. 
 • Závislosti a zraniteľnosti, pandémia, katastrofy a ich zvládanie, budovanie odolnosti
 • Riziková spôsobilosť a kroky procesu manažérstva rizík, odhadovanie rizík a ako sa vyhnúť chybám 
 • Riziká kontextu, hodnotenie a riadenie rizík podľa dopadov, hodnotenie a riadenie rizík podľa pravdepodobnosti a ich kombinácia, neistoty - ich popis, hodnotenie a znižovanie
 • Efektívne registre rizík, organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia.
 • Riešenia konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov z vybraných oblastí, formulácia a popis problému, objektu, rizík a neistôt, meranie a posudzovanie nehmotných „objektov“, analýza dopadov významných rizík v čase, analýza závislostí a zraniteľností a ich znižovanie, prvky efektívneho krízového riadenia vrátane eskalačného mechanizmu
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Ciel kurzu:

Oboznámiť účastníkov so základmi manažérstva rizík a hlavnými krokmi procesu tohoto, s návodmi ako zaviesť tieto princípy a kroky do praxe. Na praktických príkladoch sa naučia identifikovať a hodnotiť riziká, závislosti a zraniteľnosti, ale aj vnímať pôsobenie a hodnotenie neistoty   v meniacich sa podmienkach.  Zároveň sa naučia, ako odhadovať dopady rizík v čase, hodnotiť efektívnosť opatrení na znižovanie rizík a neistoty a na znižovanie závislostí a zraniteľností.   Kurz je určený: Pre pracovníkom na vyššej a strednej úrovni riadenia, ktorí musia riadiť zákazky, nákup a dodávateľov, ľudí, aktivity, procesy a projekty,  a súvisiace riziká.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.