DNV.com

Kurz Vedúci/externý audítor SMBOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018 - CQI and IRCA

Corporate Responsibility

Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných audítorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci audítor ISO 45001:2018 ukončeného písomnou skúškou, splnia účastníci kurzu náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, potrebnú na plánovanie a vedenie auditu nezávislou treťou stranou, a tým i jedno z kritérií kvalifikačných predpokladov pre registráciu v IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (t.j. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy ISO 45001:2018 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkám normy ISO 45001:2018
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou 
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu 
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizík a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík 
 • Príčiny, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti 
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Záverečná písomná skúška

Kurz je určený:

Pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci audítor ISO 45001:2018 ukončeného písomnou skúškou, splnia účastníci kurzu náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, potrebnú na plánovanie a vedenie auditu nezávislou treťou stranou, a tým i jedno z kritérií kvalifikačných predpokladov pre registráciu v IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (t.j. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy ISO 45001:2018 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkám normy ISO 45001:2018
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou 
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu 
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizík a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík 
 • Príčiny, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti 
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Záverečná písomná skúška

Kurz je určený:

Pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Informácia o spracovaní osobných údajov účastníkov IRCA kurzov