Kurz Riadenie rizík v automobilovom priemysle podľa harmonizácie VDA/AIAG

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť má čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniam a každé zlyhanie organizácie je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov.

Cieľ kurzu:

Zoznámiť a naučiť každého účastníka, aby sa riadenie rizík stalo súčasťou zodpovedného riadenia každého pracovníka v organizácii.

Obsah kurzu:

1. časť:

 • Požiadavky na manažéra riadenia rizík

 • Interné riziké (metodika dľa McKinsey) 

 • Externé riziká (metódy SWOT, PEST ai.)

 • 2-kriteriálne, 3-kriteriálne a viackriteriálne hodnotenie rizík dľa RPN a dľa maticového prístupu VDA/AIAG

 • Identifikácia, hodnotenie, riadenie a monitorovanie rizík

 • Hodnotenie rizík v oblasti – strategickej, marketingovej, obchodnej, finančnej, personálnej, riziká spojené s inováciami, s riadením kvality, riziká pri zavádzaní nových technologií ai.

 • Typológia rizík

 • Riadenie rizík dľa UNIDO (štúdia uskutočniteľnosti, vyrobiteľnosti, realizovateľnosti, zaistiteľnosti) 

 • Procesy v rámci riadenia rizík

 • Identifikácia rizika

 • Hodnotenie rizika

 • Riadenie rizika a jeho stratégia

 • Stratégia „VYVAROVANIA“ sa riziku

 • Stratégia „UDRŽANIA“ existujúcej miery rizika

 • Stratégia „REDUKCIE“ rizika

 • Stratégia „PRENOS“ (transfer) rizika

 • Stratégia „VYUŽITIA“ rizika

 • Monitorovanie rizika


2. časť:

 • Príčiny vzniku rizík

 • Havarijné plány a havarijné situácie 

 • Normy pre riadenie rizík 

 • Procesy a postupy realizácie opatrení k minimalizácii a k optimalizáci rizík a ich realizácia podľa priorít
 • Techniky a nástroje pre riadenie rizík (3x5xPREČO, Root Cause Analysis, metóda CPM – Critical Path Method, metóda PERT - Program Evaluation and Review Technique atď.)

 • Procesný prístup v rámci riadenia rizík (napr. dle PPAP, APQP, ETA, FTA, FMEA dľa VDA/AIAG, 8D Report, What-If Analysis apod.)

Kurz je určený:

Pre manažérov, vedúcich pracovníkov, audítorov, procesných a systémových inžinierov, technikov a inžinierov kvality a všetkých ďalších, ktorí sa podieľajú na identifikácii, hodnotení a riadení rizík.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Zoznámiť a naučiť každého účastníka, aby sa riadenie rizík stalo súčasťou zodpovedného riadenia každého pracovníka v organizácii.

Obsah kurzu:

1. časť:

 • Požiadavky na manažéra riadenia rizík

 • Interné riziké (metodika dľa McKinsey) 

 • Externé riziká (metódy SWOT, PEST ai.)

 • 2-kriteriálne, 3-kriteriálne a viackriteriálne hodnotenie rizík dľa RPN a dľa maticového prístupu VDA/AIAG

 • Identifikácia, hodnotenie, riadenie a monitorovanie rizík

 • Hodnotenie rizík v oblasti – strategickej, marketingovej, obchodnej, finančnej, personálnej, riziká spojené s inováciami, s riadením kvality, riziká pri zavádzaní nových technologií ai.

 • Typológia rizík

 • Riadenie rizík dľa UNIDO (štúdia uskutočniteľnosti, vyrobiteľnosti, realizovateľnosti, zaistiteľnosti) 

 • Procesy v rámci riadenia rizík

 • Identifikácia rizika

 • Hodnotenie rizika

 • Riadenie rizika a jeho stratégia

 • Stratégia „VYVAROVANIA“ sa riziku

 • Stratégia „UDRŽANIA“ existujúcej miery rizika

 • Stratégia „REDUKCIE“ rizika

 • Stratégia „PRENOS“ (transfer) rizika

 • Stratégia „VYUŽITIA“ rizika

 • Monitorovanie rizika


2. časť:

 • Príčiny vzniku rizík

 • Havarijné plány a havarijné situácie 

 • Normy pre riadenie rizík 

 • Procesy a postupy realizácie opatrení k minimalizácii a k optimalizáci rizík a ich realizácia podľa priorít
 • Techniky a nástroje pre riadenie rizík (3x5xPREČO, Root Cause Analysis, metóda CPM – Critical Path Method, metóda PERT - Program Evaluation and Review Technique atď.)

 • Procesný prístup v rámci riadenia rizík (napr. dle PPAP, APQP, ETA, FTA, FMEA dľa VDA/AIAG, 8D Report, What-If Analysis apod.)

Kurz je určený:

Pre manažérov, vedúcich pracovníkov, audítorov, procesných a systémových inžinierov, technikov a inžinierov kvality a všetkých ďalších, ktorí sa podieľajú na identifikácii, hodnotení a riadení rizík.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.