Kurz Interný audítor podľa normy ISO 45001:2018

Tento kurz Vám poskytne prehľad o procese auditovania a o tom, ako realizovať jeho skutočný potenciál. Vychádzajúc z požiadaviek normy ISO 45001:2018 a normy ISO 19011 (Medzinárodná norma na auditovanie), sa zaoberá výkonnosťou auditu s pridanou hodnotou.

Cieľ kurzu:

 • Poskytnúť pochopenie princípov a prínosov Manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len SMS)
 • Uľahčiť identifikáciu procesov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii
 • Poskytnúť pochopenie prínosov ISO 45001 a SMS auditu
 • Zabezpečiť správne používanie akceptovaných auditných postupov
 • Oboznámiť účastníkov kurzu so zručnosťami potrebnými na plánovanie a výkon auditov SMS
 • Uľahčiť auditovanie a reporting s vyššou pridanou hodnotou (pre zvýšenie výkonnosti SMS)


Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek novej normy ISO 45001 v porovnaní s OHSAS 18001: 2007
 • Nové články normy a podstatné zmeny vyplývajúce z HLS a zmien špecifických pre BOZP
 • Systémy manažérstva a potreba auditov
 • Stručný prehľad cieľov, štruktúry a použitia ISO 45001
 • Vytvorenie programu interných auditov SMS
 • Výber a školenie interných audítorov
 • Plánovanie, príprava, výkon a reporting interných auditov SMS
 • Overenie nápravných opatrení
 • Riešenie problematických situácií počas auditu
 • Cvičenia
 • Záverečný test

Odporúčame účastníkom, aby mali nadobudnuté aspoň tieto znalosti:

 • Porozumenie cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • Základné znalosti o konceptoch systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Pochopenie bežne používaných termínov a definícií systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú uvedené v OHSAS 18001
 • Pochopenie požiadaviek OHSAS 18001

 

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

 • Poskytnúť pochopenie princípov a prínosov Manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len SMS)
 • Uľahčiť identifikáciu procesov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii
 • Poskytnúť pochopenie prínosov ISO 45001 a SMS auditu
 • Zabezpečiť správne používanie akceptovaných auditných postupov
 • Oboznámiť účastníkov kurzu so zručnosťami potrebnými na plánovanie a výkon auditov SMS
 • Uľahčiť auditovanie a reporting s vyššou pridanou hodnotou (pre zvýšenie výkonnosti SMS)


Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek novej normy ISO 45001 v porovnaní s OHSAS 18001: 2007
 • Nové články normy a podstatné zmeny vyplývajúce z HLS a zmien špecifických pre BOZP
 • Systémy manažérstva a potreba auditov
 • Stručný prehľad cieľov, štruktúry a použitia ISO 45001
 • Vytvorenie programu interných auditov SMS
 • Výber a školenie interných audítorov
 • Plánovanie, príprava, výkon a reporting interných auditov SMS
 • Overenie nápravných opatrení
 • Riešenie problematických situácií počas auditu
 • Cvičenia
 • Záverečný test

Odporúčame účastníkom, aby mali nadobudnuté aspoň tieto znalosti:

 • Porozumenie cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • Základné znalosti o konceptoch systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Pochopenie bežne používaných termínov a definícií systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú uvedené v OHSAS 18001
 • Pochopenie požiadaviek OHSAS 18001

 

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.