Kurz Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 14001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov.

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či celý systém environmentálneho manažérstva je v súlade s požiadavkami normy a legislatívy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia environmentu vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 14001:2015 a legislatívnými požiadavkami v oblasti životného prostredia, získaju praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 1400x a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 14001:2015 a terminológie
 • Legislatívne požiadavky v oblasti životného prostredia
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia ich programu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či celý systém environmentálneho manažérstva je v súlade s požiadavkami normy a legislatívy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia environmentu vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 14001:2015 a legislatívnými požiadavkami v oblasti životného prostredia, získaju praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 1400x a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 14001:2015 a terminológie
 • Legislatívne požiadavky v oblasti životného prostredia
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia ich programu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.