Kurz Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - noví/začínajúci IA

Technická špecifikácia IATF 16949:2016 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF). Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov.

Interný audítor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a tiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015 (musia byť preškolení nutne pred školením IATF). Účastníci sa naučia taktiež používať procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle. Získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Úvod do požiadaviek pre automobilový dodávateľský reťazec
 • IATF 16949 aplikovateľnosť
 • Základné definície a termíny
 • Špecifické požiadavky zákazníka
 • Procesný prístup k auditovaniu
 • Rizikovo orientovaný prístup v auatomotive
 • Hodnotenenie efektívnosti a účinnosti procesov
 • Spokojnosť zákazníka v automotive
 • Interpretácia požiadaviek  normy IATF 16949
 • Si a FAQ týkajúce sa IATF 16949
 • Najčastejšie/opakujúce sa slabé miesta v implementácii IATF
 • Praktické cvičenia, záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Interný audítor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a tiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015 (musia byť preškolení nutne pred školením IATF). Účastníci sa naučia taktiež používať procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle. Získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Úvod do požiadaviek pre automobilový dodávateľský reťazec
 • IATF 16949 aplikovateľnosť
 • Základné definície a termíny
 • Špecifické požiadavky zákazníka
 • Procesný prístup k auditovaniu
 • Rizikovo orientovaný prístup v auatomotive
 • Hodnotenenie efektívnosti a účinnosti procesov
 • Spokojnosť zákazníka v automotive
 • Interpretácia požiadaviek  normy IATF 16949
 • Si a FAQ týkajúce sa IATF 16949
 • Najčastejšie/opakujúce sa slabé miesta v implementácii IATF
 • Praktické cvičenia, záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.