Kurz Interný audítor ISO 9001:2015 - CQI and IRCA

Dvojdňový prakticky orientovaný kurz postavený na znalostiach a zručnostiach z oblasti audítorských techník a procesu auditu, založený na požiadavkách noriem ISO 19011:2018 a ISO 9001:2015. CQI IRCA č.: 17930

 Cieľ kurzu:

 • Porozumieť zásadám a výhodám riadenia kvality
 • Uľahčiť identifikáciu proces kvality v rámci organizácie
 • Pochopiť výhody QMS auditu
 • Zabezpečiť správne uplatňovanie akceptovaných protokolov auditu
 • Poskytnúť účastníkom zručnosti potrebné na plánovanie a vykonávanie interných auditov
 • Uľahčiť auditovanie a reportovanie správ s pridanou hodnotou, aby sa zlepšil výkon systému

Tento kurz bol zaregistrovaný a certifikovaný riadiacim orgánom CQI IRCA a spĺňa formálne požiadavky na odbornú prípravu pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o registráciu v CQI IRCA alebo iných certifikačných schémach audítorov.

CQI IRCA č: 17930

 • Hodnotenie účastníka prebieha priebežným hodnotením počas oboch dní a testom na konci kurzu
 • Účastníkom, ktorí úspešne absolvujú priebežné hodnotenie aj písomnú skúšku, bude udelený „certificate of achievement“
 • Teraz môžete zaznamenať svoj CQI IRCA certifikát a získať prístup k exkluzívnym zdrojom prostredníctvom stránky www.quality.org

Obsah kurzu:

 • Manažérske systémy a potreba auditov
 • Stručný prehľad o cieľoch, štruktúre a použití normy ISO 9001 vrátane požiadaviek na risk-based thinking
 • Ako vytvoriť program interného auditu
 • Ako plánovať, pripravovať, vykonávať audity a ako reportovať správy z interných auditov
 • Ako overiť nápravné opatrenia a riešiť náročnú audítorskú situáciu

Kurz je určený pre:

každého, kto plánuje vykonávať interné audity / chystá sa stať sa externým audítorom systémov manažérstva kvality.

Požiadavky:

Na úspešné zvládnutie tohto kurzu sa očakáva, že budete mať nižšie spomenuté znalosti o nasledujúcich zásadách a koncepciách riadenia:

 • PDCA cyklus
 • Vzťah medzi riadením kvality a spokojnosťou zákazníka
 • HLS požiadavky
 • Znalosť požiadaviek normy ISO 9001:2015

Tieto vedomosti môžete ľahko získať účasťou na našom kurze o Požiadavkách normy ISO 9001/ Systémy manažérstva kvality.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

 Cieľ kurzu:

 • Porozumieť zásadám a výhodám riadenia kvality
 • Uľahčiť identifikáciu proces kvality v rámci organizácie
 • Pochopiť výhody QMS auditu
 • Zabezpečiť správne uplatňovanie akceptovaných protokolov auditu
 • Poskytnúť účastníkom zručnosti potrebné na plánovanie a vykonávanie interných auditov
 • Uľahčiť auditovanie a reportovanie správ s pridanou hodnotou, aby sa zlepšil výkon systému

Tento kurz bol zaregistrovaný a certifikovaný riadiacim orgánom CQI IRCA a spĺňa formálne požiadavky na odbornú prípravu pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o registráciu v CQI IRCA alebo iných certifikačných schémach audítorov.

CQI IRCA č: 17930

 • Hodnotenie účastníka prebieha priebežným hodnotením počas oboch dní a testom na konci kurzu
 • Účastníkom, ktorí úspešne absolvujú priebežné hodnotenie aj písomnú skúšku, bude udelený „certificate of achievement“
 • Teraz môžete zaznamenať svoj CQI IRCA certifikát a získať prístup k exkluzívnym zdrojom prostredníctvom stránky www.quality.org

Obsah kurzu:

 • Manažérske systémy a potreba auditov
 • Stručný prehľad o cieľoch, štruktúre a použití normy ISO 9001 vrátane požiadaviek na risk-based thinking
 • Ako vytvoriť program interného auditu
 • Ako plánovať, pripravovať, vykonávať audity a ako reportovať správy z interných auditov
 • Ako overiť nápravné opatrenia a riešiť náročnú audítorskú situáciu

Kurz je určený pre:

každého, kto plánuje vykonávať interné audity / chystá sa stať sa externým audítorom systémov manažérstva kvality.

Požiadavky:

Na úspešné zvládnutie tohto kurzu sa očakáva, že budete mať nižšie spomenuté znalosti o nasledujúcich zásadách a koncepciách riadenia:

 • PDCA cyklus
 • Vzťah medzi riadením kvality a spokojnosťou zákazníka
 • HLS požiadavky
 • Znalosť požiadaviek normy ISO 9001:2015

Tieto vedomosti môžete ľahko získať účasťou na našom kurze o Požiadavkách normy ISO 9001/ Systémy manažérstva kvality.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.