Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Interné audity integrovaného systému manžérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • pochopia 8 zásad manažmentu kvality
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť

Obsah kurzu:

 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky
 • základné princípy systému manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • základy metrológie
 • účel vykonávania interných auditov
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a rola interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Kurz je určený: 

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • pochopia 8 zásad manažmentu kvality
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť

Obsah kurzu:

 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky
 • základné princípy systému manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • základy metrológie
 • účel vykonávania interných auditov
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a rola interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Kurz je určený: 

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.