Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2022

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022 je pravidelné vykonávanie interných auditov.

Interní audítori preverujú, či celý systém riadenia bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je účelne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2022, podrobne sa zoznámia s procesom posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy a s jeho prínosmi, zoznámia sa s procesom implementácie ISMS, získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO/IEC 27000 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Posudzovanie rizík (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požiadaviek ISO/IEC 27001:2022 a terminológie
 • Zmeny v norme oproti predošlej revízii ISO/IEC 27001:2013
 • Implementácia ISMS (manažérskeho systému bezpečnosti informácií)
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu otázok
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie záverečného testu

Ďalšie výhody kurzu:

 • Prístup ku školiacim materiálom, rozšírených o mimoriadne postrehy z analýz našej databázy, ktorá zahŕňa milióny zistení z auditov vykonaných po celom svete
 • Získate bezplatný prístup k nášmu online nástroju sebahodnotenia, kde môžete rýchlo praktikovať svoje poznatky a rovnako aj zmerať výkonnosť svojej spoločnosti v závislosti podľa konkrétnej normy manažérskeho systému riadenia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

 

Interní audítori preverujú, či celý systém riadenia bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je účelne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2022, podrobne sa zoznámia s procesom posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy a s jeho prínosmi, zoznámia sa s procesom implementácie ISMS, získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO/IEC 27000 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Posudzovanie rizík (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požiadaviek ISO/IEC 27001:2022 a terminológie
 • Zmeny v norme oproti predošlej revízii ISO/IEC 27001:2013
 • Implementácia ISMS (manažérskeho systému bezpečnosti informácií)
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu otázok
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie záverečného testu

Ďalšie výhody kurzu:

 • Prístup ku školiacim materiálom, rozšírených o mimoriadne postrehy z analýz našej databázy, ktorá zahŕňa milióny zistení z auditov vykonaných po celom svete
 • Získate bezplatný prístup k nášmu online nástroju sebahodnotenia, kde môžete rýchlo praktikovať svoje poznatky a rovnako aj zmerať výkonnosť svojej spoločnosti v závislosti podľa konkrétnej normy manažérskeho systému riadenia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.