Kurz Integrácia rizikového prístupu v manažérskom systéme QES

V súčasnosti má veľa organizácii zavedený systém riadenia, ktorý formálne spĺňa požiadavky podľa noriem na subsystémy manažérstva kvality, environmentu a BOZP. Napriek tomu tieto subsystémy nie sú často krát integrované, skôr sú izolované. Jedným z dôvodov, pre ktoré nevedia organizácie prekonať problém integrácie, je absencia spoločného rizikového prístupu.

DNV GL prichádza s kurzom, ktorý má pomôcť organizáciám pochopiť integráciu rizikového prístupu a jeho zavedenie v praxi.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík, ktoré budú jednoducho použité tak, aby bolo možné integrovať environmentálne riziká, riziká BOZP a riziká v kvalite do systému manažérstva organizácie. Pomocou praktických príkladov sa naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. 

Obsah kurzu: 

 • Zoznámenie sa so základnými pojmami pri manažérstve rizík, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001: 2005 a pod
 • Porovnanie požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 s normami pre manažérstvo rizík
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Vysvetlenie významu kľúčových prvkov manažérstva rizík,  ich logických väzieb: iniciácia, posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík). Zdôraznenie úlohy efektívneho riadenia rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení), vrátane zvyškových rizík , spätnej väzby a komunikácie. 
 • Ukážky vzorov registrov rizík, ich možnej štruktúry a použitia pre účely riadenie rizík 
 • Diskusie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym systémom, praktická stránka riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík. 
 • Súčasťou kurzu je riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre manažérov SEM, SM BOZP a kvality, ako aj iných manažérov, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne integrovať riadenie rizík z týchto subsystémoch. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

DNV GL prichádza s kurzom, ktorý má pomôcť organizáciám pochopiť integráciu rizikového prístupu a jeho zavedenie v praxi.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík, ktoré budú jednoducho použité tak, aby bolo možné integrovať environmentálne riziká, riziká BOZP a riziká v kvalite do systému manažérstva organizácie. Pomocou praktických príkladov sa naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. 

Obsah kurzu: 

 • Zoznámenie sa so základnými pojmami pri manažérstve rizík, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001: 2005 a pod
 • Porovnanie požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 s normami pre manažérstvo rizík
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Vysvetlenie významu kľúčových prvkov manažérstva rizík,  ich logických väzieb: iniciácia, posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík). Zdôraznenie úlohy efektívneho riadenia rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení), vrátane zvyškových rizík , spätnej väzby a komunikácie. 
 • Ukážky vzorov registrov rizík, ich možnej štruktúry a použitia pre účely riadenie rizík 
 • Diskusie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym systémom, praktická stránka riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík. 
 • Súčasťou kurzu je riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre manažérov SEM, SM BOZP a kvality, ako aj iných manažérov, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne integrovať riadenie rizík z týchto subsystémoch. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.