Kurz Enterprise Risk Management

Celofiremné riadenie rizík

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť si postupne osvojuje čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniu a každé zlyhanie firiem je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov, sprísňujú sa „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V tomto dynamickom svete je potrebné mať zavedený taký systém riadenia, ktorý zvláda významné hrozby. Jedným zo spôsobov reakcie je mať spracovaný a zavedený systémový rámec pre celopodnikové riadenie rizík – Enterprise Risk Management Framework.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík a sa tým, ako ho implementovať do celofiremného systému riadenia organizácie (Corporate governance). Pomocou praktických príkladov sa účastníci naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa s pojmami risk management, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:2005 a pod.
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom manažérstva rizík:

          - Iniciácia, stanovenie kontextu

          - Posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)

          - Riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)

          - Komunikácia a spätná väzba

 • Výklad princípov a ukážky metodík kvalitatívnej, semi kvantitatívnej a kvantitatívnej analýzy rizík
 • Diskusia a vysvetlenie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym subsystémom a praktickej stránke riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík, zvyškové riziká a efektívnosť riadenia rizík
 • Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne riadiť riziká v organizácii vo viacerých oblastiach, pri riadení projektov, alebo organizačných jednotiek.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť si postupne osvojuje čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniu a každé zlyhanie firiem je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov, sprísňujú sa „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V tomto dynamickom svete je potrebné mať zavedený taký systém riadenia, ktorý zvláda významné hrozby. Jedným zo spôsobov reakcie je mať spracovaný a zavedený systémový rámec pre celopodnikové riadenie rizík – Enterprise Risk Management Framework.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík a sa tým, ako ho implementovať do celofiremného systému riadenia organizácie (Corporate governance). Pomocou praktických príkladov sa účastníci naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa s pojmami risk management, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:2005 a pod.
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom manažérstva rizík:

          - Iniciácia, stanovenie kontextu

          - Posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)

          - Riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)

          - Komunikácia a spätná väzba

 • Výklad princípov a ukážky metodík kvalitatívnej, semi kvantitatívnej a kvantitatívnej analýzy rizík
 • Diskusia a vysvetlenie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym subsystémom a praktickej stránke riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík, zvyškové riziká a efektívnosť riadenia rizík
 • Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne riadiť riziká v organizácii vo viacerých oblastiach, pri riadení projektov, alebo organizačných jednotiek.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.