Riadenie rizík

Správnym riadením môžete premeniť svoje riziká na príležitosti.

Všetky činnosti organizácie môžu byť spojené s rizikami. Tie môžu nepriaznivo ovplyvniť environmentálnu, bezpečnostnú a sociálnu oblasť a poškodiť vašu ekonomickú výkonnosť a dobré meno spoločnosti.

Preto vám efektívne riadenie rizík pomáha dosahovať dobré výsledky v prostredí plnom neistôt a dlhodobo budovať udržateľnú výkonnosť podniku.

Naše portfólio služieb v oblasti riadenia rizík vychádza predovšetkým z najrozšírenejšej medzinárodnej normy pre riadenie rizík - ISO 31000. Pomôžeme vám pochopiť základné princípy riadenia rizík, posúdiť vašu vyspelosť a nedostatky a integrovať riadenie rizík do vášho systému riadenia.