Vysledovateľnosť v potravinárskom reťazci

Všetci hráči v potravinárskom reťazci chcú ukázať svoj záväzok ku kvalite a bezpečnosti potravín a zabezpečiť spoľahlivosť svojich dodávateľov. Certifikácia vysledovateľnosti v potravinárskom reťazci pomáha mapovať a dokumentovať históriu výrobkov a budovať tak dôveru voči spotrebiteľom.

Bezpečný potravinársky výrobok je výsledkom všetkých procesov a prevádzkových činností vykonaných v priebehu celého potravinárského reťazca. Vhodný systém vysledovateľnosti môže pomôcť zaistiť spätnú väzbu na zlepšovanie kvality produktov, podmienok a dodania výrobku  ako aj optimalizáciu súvisiacich nákladov.  Napomáha zabezpečiť transparentnosť v distribučních cestách, zvyšuje efektivitu dodávateľského reťazca a zlepšuje spoluprácu obchodných partnerov.

Ďalej sú tu požiadavky na označenie produktov, ktoré sa používajú napr. pri geneticky modifikovaných alebo ekologických produtkoch a pri certifikácii pôvodu produktu. Vyžaduje sa bezpečná identifikácia a spoľahlivé vyhľadávanie súvisiacich informácií. V neposlednom rade je potrebný výkonný, rýchly a presný systém sťahnutia produktu z obehu.

Aká je to norma?

Vysledovateľnosť je kľúčovým bodom ako v potravinárskej legislatíve (napr. EU reg. 178/2002), tak aj v normách pre bezpečnosť potravín (napr. ISO 22000). Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) poskytuje túto technickú normu na harmonizáciu prístupu systému vysledovateľnosti v súlade s dostupnými najlepšími praktikami. Norma pre vysledovateľnosť potravinárského reťazca a krmív, ISO 22005, poskytuje všeobecné zásady a základné požiadavky na návrh a implementáciu systému.

Prečo je certifikácia dobrá pre moje podnikanie?

S certifikáciou vysledovateľnosti v potravinárskom reťazci sú jednotlivé podnikové procesy viditeľnejšie a spoľahlivejšie. Normy, poskytujúce rámec pre vytvorenie efektívneho a flexibilného systému vysledovateľnosti,  pomáhajú pri plnení rôznych cieľov, ako napríklad:

 • Podpora cieľov v oblasti bezpečnosti a kvality potravín
 • Dokumentácia histórie alebo pôvodu výrobkov
 • Uľahčenie stiahnutia výrobku a prerušenia jeho výroby
 • Identifikácia zodpovedných strán v reťazci krmív a potravín
 • Uľahčenie overovania špecifických informácií o produktoch
 • Predávanie informácií príslušným zúčastneným subjetkom a spotrebiteľom

Ako sa môžem pripraviť na certifikáciu?

Vysledovateľnosť je nástroj, ktorý by mal byť koordinovaný v rámci širšieho manažérstva bezpečnosti potravín. Ak chcete navrhnúť a implementovať efektívny systém vysledovateľnosti, musíte definovať cieľ (ciele), systém vysledovateľnosti a stanoviť nasledovné:

 • Aké informácie potrebujete získať od svojích dodávateľov (a/alebo od jednotlivých účastníkov koordinovaného potravinárskeho reťazca).
 • Aké informácie potrebujete získať o histórii procesu (vo vlastnej spoločnosti a/alebo od jednotlivých účastníkov koordinovaného potravinárskeho reťazca).
 • Aké informácie musíte poskytnúť svojim zákazníkom (a/alebo jednotlivým účastníkom koordinovaného potravinárskeho reťazca).

Hlavný proces plánovania zahŕňa:

 • Definovanie výrobku a /alebo príslušnej zložky
 • Určovanie šarží
 • Dokumentáciu toku materiálu, vrátane médií pre dokumentáciu
 • Správu dát
 • Získanie informácií pre komunikáciu

Tento proces zahŕňa podrobné riadenie sledovania a dohľadávania správ o toku surovín, zodpovednosti všetkých strán zapojených do procesu a doklad o použití systému manažérstva.

Výsledkom certifikácie spätnej vysledovateľnosti v potravinárskom reťazci je, že postupy jednotlivých spoločností sú viditeľnejšie a spoľahlivejšie. Certifikát je naviac pre verejnosť a ostatné spoločnosti dôkazom spoľahlivosti a zodpovednosti. 

More information

 

Food Chain Traceability

Download our flyer