Food and beverage

SA 8000

SA 8000

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikát SA 8000 preukazuje, že ste zaviedli potrebné interné procesy pre zabezpečenie ľudských práv vašich zamestnancov.

Čo je norma SA8000?
SA8000 je komplexná, medzinárodná a verifikovateľná norma pre vykonávanie auditov a certifikovanie zhody s podnikovou zodpovednosťou. Je použiteľná pre spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré chcú preukázať  zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám svoj záväzok a starostlivosť.

Jadrom normy je presvedčenie, že všetky pracoviská by mali byť riadené takým spôsobom, že sú podporované základné ľudské práva a že manažment je za túto úlohu pripravený prevziať plnú zodpovednosť.

Norma bola iniciovaná organizáciou SAI  (Social Accountability International). SAI je nezisková organizácia zaoberajúca sa rozvojom, implementáciou a dohľadom nad nezávislým overovaním noriem sociálnej zodpovednosti.

Norma SA8000 je štruktúrovaná podľa vytvorených noriem ISO 9001 a ISO 14001 pre systémy manažérstva kvality a životného prostredia. Norma bola vyvinutá a odskúšaná v praxi neziskovou organizáciou CEP (Council on Economic Priorities ) a v spolupráci s medzinárodnou poradnou radou, vrátane zástupcov významných korporácií, organizácií pre ľudské práva, odborníkov v oblasti certifikácie, akademikov a pracujúcich.

SAI akreditovalo niekoľko certifikačných / registračných orgánov, vrátane DNV Business Assurance, na vykonávanie auditov a vydávanie akreditovaných certifikátov.

Začlenenie medzinárodných pracovných práv
Norma je založená na množstve existujúcich medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov a Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

SA8000 poskytuje transparentné, merateľné a overiteľné požiadavky pre certifikáciu výkonnosti firiem v deviatich základných oblastiach:

1.   Práca detí. Zakazuje prácu detí (vo väčšine prípadov do 15 rokov). Certifikovaná spoločnosť musí vyčleniť finančné prostriedky pre vzdelávanie detí, ktoré by mohli stratiť prácu v dôsledku tejto normy.

2.   Vynútená práca. Od pracovníkov sa nesmie požadovať, aby sa vzdali svojich osobných dokladov alebo platili "zálohu" ako podmienku zamestnania.

3.   Zdravie a bezpečnosť. Spoločnosti musia spĺňať základné normy pre bezpečné a zdravé pracovné prostredie, vrátane pitnej vody, odpočinkovej miestnosti, použiteľného bezpečnostného zariadenia a potrebného školenia.

4.   Sloboda združovania. Chráni práva zamestnancov pri tvorbe a vstupovaní do odborových zväzov a pri kolektívnom vyjednávaní, bez obáv z ich následkov.

5.   Diskriminácia. Nesmie dôjsť k žiadnej diskriminácii na základe rasy, kasty, národnosti, náboženstva, postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch alebo politickej príslušnosti.

6.   Disciplinárne postupy. Zakazuje telesné tresty, psychický alebo fyzický nátlak a slovné napádanie pracovníkov.

7.   Pracovná doba. Stanovuje maximálne 48 hodinový pracovný týždeň s minimálne jedným voľným dňom týždenne a maximálne 12 hodín nadčasov týždenne oceňovaných zvýhodnenou sadzbou.

8.   Kompenzácia. Vyplácané mzdy musia spĺňať minimálne zákonné normy a zaistiť dostatočné príjmy na pokrytie základných potrieb.

9.   Manažment. Stanovuje postupy pre efektívne riadenie implementácie a kontroly plnenia normy SA8000, od vymenovania zodpovedných pracovníkov na udržiavanie záznamov, riešenia problémov až po prijímanie opatrení k náprave.  

Ako pokračovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou budete potrebovať zaviesť efektívny systém sociálnej zodpovednosti v súlade s požiadavkami normy.

DNV Business Assurance je akreditovanou treťou stranou, certifikačným orgánom. Zabezpečujeme príslušné kurzy a certifikačné služby SA8000.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii. 

Ako doplnkovú službu poskytujeme taktiež kurz Požiadavky normy SA 8000. V prípade záujmu o daný kurz nás prosím neváhajte kontaktovať cez formulár Žiadosť o ponuku v hornej časti stránky.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: