ISO 22301 - Business Continuity

Certifikácia podľa ISO 22301 zaistí spôsobilosť Vašej organizácie udržiavať prevádzku v problematických časoch, bez ohľadu na to, či ide o malé incidenty, alebo veľké pohromy.

Prerušenie podnikania je kľúčovým problémom mnohých organizácií. Kybernetické útoky, poruchy IT, záplavy, požiare, prepuknutia pandemických vírusov a problémy dodávateľského reťazca sú príklady nehôd, ktoré môžu predstavovať značné hrozby pre chod akéhokoľvek podnikania. Norma ISO 22301 pre business continuity management poskytuje osvedčené medzinárodné postupy, ktoré vašej organizácii pomôžu efektívne reagovať na problémy a prekonať ich.

Pre koho je určená norma ISO 22301?

ISO 22301 je vhodná pre všetky typy organizácií, malé aj veľké, pôsobiace v akomkoľvek priemyselnom sektore. Je však veľmi dôležitá hlavne pre organizácie, podnikajúce v prostredí s vysokým rizikom, ako sú prirodzené monopoly. Napr. pre elektrárenské a vodárenské  spoločnosti, pre poskytovateľov  finančných služieb, pre spoločnosti pôsobiace v ropnom priemysle, doprave, telekomunikáciách a produkcii potravín, alebo pre spoločnosti, pre ktoré je  nepretržitá prevádzka kritická.

Spoločnosti by mali prijímať preventívne kroky, aby boli schopné vykonávať svoje kritické podnikateľské  činnosti, bez ohľadu na povahu a zložitosť problému. Implementácia systému manažérstva kontinuity činností umožňuje Vašej organizácii zvládnuť každú situáciu.

Norma ISO 22301 bola prvýkrát publikovaná v roku 2012. Najnovšia verzia bola vydaná 31. októbra 2019. Certifikované spoločnosti majú 3-ročné obdobie na prechod.

Výhody business continuity managementu

Požiadavky normy ISO 22301 a kompatibilný systém riadenia kontinuity prevádzky vo všeobecnosti poskytujú jasný a podrobný pohľad na fungovanie organizácie. Ponúka cenné informácie užitočné pre strategické plánovanie, riadenie rizík, riadenie dodávateľského reťazca, transformáciu podniku a riadenie zdrojov.

Ďalšími výhodami sú:

  • lepšie pochopenie vášho podnikania pomocou analýzy kritických problémov a oblastí zraniteľnosti
  • zvýšená odolnosť organizácie prostredníctvom medzi tímovej spolupráce
  • konzistentný prístup v celej organizácii (pre organizácie s viacerými pracoviskami)
  • znížené náklady a menší vplyv na výkonnosť podniku v prípade, že dôjde k rušivému incidentu
  • preukázanie vášho záväzku voči zainteresovaným stranám, ako sú zákazníci, dodávatelia a regulačné orgány, že vaša organizácia má zavedené spoľahlivé systémy a procesy na zabezpečenie kontinuity činnosti
  • nižšie náklady na poistné


Vďaka certifikácii:

  • Lepšie pochopíte fungovanie Vašej organizácie
  • Implementujete stratégiu kontinuity podnikania a zavediete vhodné riešenia, ktoré sa podľa potreby aktivujú. 
  • Budete udržiavať plán riadenia kontinuity prostredníctvom preskúmaní organizačnej kultúry. 

Pri našich auditoch uplatňujeme metodiku Risk Based Certification™ (certifikácia založená na riziku), ktorá nám umožňuje upraviť každý audit podľa Vašich špecifických potrieb. Vďaka tomu, že sa zameriame na Vaše najvýznamnejšie oblasti z hľadiska manažérstva kontinuity činností, Vám naše audity pomôžu identifikovať a koncentrovať úsilie na kľúčové oblasti zlepšenia a súčasne overiť zhodu s požiadavkami ISO 22301. 

Ako Vám DNV Business Assurance môže pomôcť?
DNV Business Assurance je akreditovaný nezávislý certifikačný orgán (tretia strana). Poskytujeme certifikačné služby a súvisiace kurzy.

Taktiež sme zlatým partnerom Business Continuity Institute (BCI – Inštitút Kontinuity Činností), ktorý je poprednou organizáciou podporujúcou umenie a vedu manažérstva kontinuity činností po celom svete.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

Business Continuity Institute