Oil and gas

ISO 14001

ISO 14001

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikát ISO 14001 preukazuje Váš záväzok k životnému prostrediu.

Certifikát ISO 14001 preukazuje, že Váš systém manažérstva bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát vydaný treťou stranou - certifikačným orgánom , dáva Vašim zákazníkom na vedomie, že ste aktívne minimalizovali dopady procesov, produktov a služieb na životné prostredie.

Čo je norma ISO 14001? 

Norma ISO 14001 bola prvýkrát vydaná v roku 1996 a revidovaná v roku 2004, a je svetovo najuznávanejšou a najpoužívanejšou normou aplikovanou pre systémy manažérstva životného prostredia. Je všeobecná a použiteľná pre všetky typy organizácii, veľké či malé, a to v rámci všetkých odvetví podnikania. ISO 14001 je založená na dvoch koncepciách – koncepcia neustáleho zlepšovania a zhody so zákonnými požiadavkami.

Tento štandard vyžaduje, aby organizácia identifikovala všetky environmentálne dopady svojho podnikania vrátane súvisiacich aspektov. Naviac definuje ciele v oblasti životného prostredia a zavádza opatrenia pre zlepšenie výkonnosti formou zlepšovania procesov v oblastiach s významnou prioritou. ISO 14001 zavádza vo Vašej organizácii najlepšiu prax pre aktívne riadenie vplyvu na životné prostredie Základné prvky normy  Norma obsahuje základné prvky účinného a efektívneho systému riadenia životného prostredia. Môže byť použitá ako v oblasti služieb, tak vo výrobných odvetviach.

Hlavnými prvkami tejto normy sú:

  • environmentálna politika
  • plánovanie
  • implementácia a prevádzkovanie
  • kontrola a nápravne opatrenia
  • preskúmanie manažmentom
DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán . Poskytujeme súvisiace školenia a certifikačné služby pre Váš systém enviromnentáneho manažérstva. Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k cerifikácii.

 

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: