EU ETS - Európsky systém obchodovania s emisiami

Kjótsky protokol podporuje obchodovanie s emisiami. Slúži ako prostriedok priemyselných krajín k dodržaniu záväzku znižovať emisie. V dôsledku vzniku novej schémy obchodovania s emisiami môžu mať emisie skleníkových plynov priamy dopad na hodnotu aktív a pasív vašej spoločnosti.

Účel

Koncept obchodovania s emisiami skleníkových plynov (GHG) vychádza z Kjótskeho protokolu. Viac ako 170 krajín, ktoré Kjótsky protokol podpísali, sa zaviazalo znížiť do roku 2008-2012 svoje celkové emisie skleníkových plynov aspoň o päť percent oproti roku 1990. Pre dosiahnutie týchto cieľov musí dôjsť k obmedzeniam ako zo strany priemyslu, tak aj zo strany veľkých spoločností. Schéma obchodovania poskytuje krajinám aj spoločnostiam flexibilitu v stanovení najekonomickejších prostriedkov na znižovanie emisií.

Výhody

EU ETS – Európsky systém obchodovania s emisiami je kľúčovým aspektom politiky EÚ v boji proti klimatickým zmenám. Spoločnosti zapojené do tejto schémy musia obmedziť emisie CO2 podľa pridelených limitov. Spoločnosti, ktoré svoje limity nedodržia, budú pokutované, zatiaľ čo spoločnosti, ktorých produkcia emisií zostane pod limitom, môžu svoje rezervy predať alebo si ich nechať na neskôr. Podľa európskej schémy sa emisie CO2 stávajú pasívom alebo aktívom podľa schopnosti spoločnosti riadiť svoje emisie.  V národnej schéme obchodovania s emisiami môžu spoločnosti znížiť svoje vlastné emisie nákupom kompenzačných kreditov od spoločností, ktorých emisie sú nízko pod povoleným limitom.  Rôzne národné schémy majú rôzne pravidlá a požiadavky na to, ako transakcie vykonávať. Ohľadne ďalším informácií nás prosím kontaktujte.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Spoločnosť DNV je popredným nezávislým overovateľom skleníkového plynu s celosvetovou pôsobnosťou. Veríme v partnerský prístup, ktorý je prínosom pre Vás i vašu organizáciu. Naši odborníci na skleníkové plyny pracujú pre medzinárodné organizácie, vlády a priemysel. Môžeme Vám pomôcť s revíziou vášho systému monitorovania a hlásenia GHG, s overovaním emisnej základne, s posúdením vašich súčasných zásob emisií a s ročným overovaním emisií.

Autorizácia a akreditácia

DNV Certifikačný orgán DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o.má na základe posúdenia naplnenia akreditačných kritérií podľa ČSN EN ISO 14065:2013 a nariadenia Komise (EU) č. 600/2012  vydané osvedčenie o akreditácii. Osvedčenie vydal Český inštitút pre akreditáciu, o.p.s. po overení odbornej spôsobilosti objektívne a nezávisle vykonávať certifikáciu v rozsahu predmetu akreditácie - Overovanie množstva emisií skleníkových plynov v rozsahu uvedenom v prílohe osvedčenia o akreditácii.

Postup pre overovanie emisií skleníkových plynov

Certifikačný orgán DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o. vykonáva overovanie množstva emisií skleníkových plynov v zmysle nestrannosti, nezávislosti a predchádzaní stretov záujmu podľa článku 42 nariadenia Komisie (EU) č. 600/2012 ako aj článkov 5.4.1 (Záväzok nestranosti), 5.4.2 (Predchádzanie stretov záujmu) a 5.4.3 (Mechanizmy pre dohľad nad nestrannosťou) normy ČSN EN ISO 14065:2013. Pri riadení nestrannosti a zabezpečovaní objektivity overovacích činností certifikačný orgán postupuje podľa interných korporátnych a lokálnych predpisov. DNV má zavedený a neustále zlepšovaný systém manažérstva pre oblasť overovania emisií skleníkových plynov. Systém manažérstva je pravidelne preverovaný internými auditmi a preskúmavaný vedením certifikačného orgánu.  Informácie o postupoch hodnotenia DNV pri vykonávaní overovania množstva emisií skleníkových plynov postupuje podľa interných korporátnych a lokálnych predpisov platných pre túto oblasť.

Predpisy zahŕňajú procesy: 

  • strategická analýza
  • riziková analýza
  • procesná analýza
  • podávanie správ z overovania
  • technické preskúmanie správ
  • rozhodnutie o výsledku overenia

Popis prostriedkov finančnej podpory a poplatkov pre žiadateľov

Pre vykonanie overovania množstva emisií skleníkových plynov bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, ktorej znenie bude na požiadanie vopred žiadateľovi zaslané. V oblasti podnikateľských rizík je DNV poistené na spôsobenie škôd ako na lokálnej (národnej) úrovni, tak aj na korporátnej úrovni. Minimálna garantovaná zodpovednosť dosahuje výšku zmluvnej ceny služby. Platby za vykonanie overovania množstva emisií skleníkových plynov sú požadované vždy po výkone čiastkových prác a sú podrobne špecifikované v uzatvorenej zmluve.

Práva a povinnosti žiadateľa

Žiadateľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené v zmluve na vykonanie overovania množstva emisií skleníkových plynov. Zodpovedá najmä za celý systém monitorovania a hlásenia - za jeho implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie tak, aby bolo možné chybám predchádzať alebo ich včasne identifikovať. Ďalej je žiadateľ povinný poskytnúť certifikačnému orgánu všetky informácie a údaje týkajúce sa emisií skleníkových plynov. Má právo kedykoľvek uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na výkon činnosti certifikačného orgánu. Bližší popis práv a povinností žiadateľov je špecifikovaný v ponuke pre vykonanie overovania množstva emisií skleníkových plynov.

Informácie o postupoch riešenia reklamácií, sťažností a sporov

Reklamácia alebo sťažnosť na výkon činnosti DNV môže byť poslaná formou e-mailu, alebo listu. Kontaktné údaje pre zaslanie reklamácie alebo sťažnosti sú uvedené nižšie. Prípadné spory sú riešené v zmysle ustanovení Zmluvy na výkon overovania množstva emisií skleníkových plynov.

Kontakt

DNV Business Assurance Slovakia s. r. o.

Sabinovská 8

821 02 Bratislava

bratislava@dnv.com

DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Thákurova 531/4

160 00 Praha 6

Česká republika

prg@dnvgl.com

Pre viac informácií:

  Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás