Skip to content

Prax z prechodu na IATF 16949:2016

14. októbra 2017 zverejnila IATF aktualizované informácie týkajúce sa stratégie prechodu na IATF 16949:2016.

Publikácia TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 to IATF 16949:2016 revision 4 upravuje podmienky pre prechod na IATF 16949:2016 a je záväzná pre všetky zainteresované strany.

O požiadavkách vyplývajúcich z predchádzajúcej verzie Stratégie prechodu sme Vás už informovali, dovoľte nám preto zdôrazniť len kľúčové body upravené revíziou č. 4.  Aktuálna verzia stratégie prechodu zapracovala spätnú väzbu z konferencie IATF stakeholders, ktorá sa konala v septembri 2017.

Niektoré z uvedených zmien je možné hodnotiť pozitívne, nakoľko umožňujú väčšiu flexibilitu v plánovaní auditu a umožňujú vykonanie prechodového auditu (v závislosti na type auditu, počas ktorého bude prechod realizovaný – recertifikačný audit, periodický audit) vo väčšom časovom predstihu; ako definujú pravidlá pre certifikáciu (tzv. Rules), bez nutnosti predloženia žiadosti pre výnimku príslušnému oversight officu IAOB. To znamená, že prechodový audit môže byť vykonaný tak zavčasu, ako je potrebné a nie je limitovaný definíciou uvedenou v Rules pre plánovanie auditu. V prípade, že by nebol dodržaný definovaný časový rámec pre vykonanie prechodového auditu, musí byť zahájený decertifikačný proces podľa Pravidiel – bod 8.1 e). Ak by organizácia zlyhala vo vykonaní prechodového auditu do 90 dní od zahájenia decertifikácie, potom musí organizácia začať proces s úplne novým certifikačným auditom. Ďalej pravidlá upravujú podmienky vykonania auditu 1. stupňa (tzv. Readiness) v závislosti na časovom odstupe pre vykonanie nového certifikačného auditu od momentu zahájenia decertifikačného procesu.

Zároveň sú upravené podmienky pre vykonanie tzv. off-site transition review, ktoré je povinným krokom v prípade každého výrobného miesta a každého podporného miesta (remote site). Súčasne bol upresnený rozsah potrebnej dokumentácie pre off-site review, vrátane predloženia GAP analýzy pre podporné miesta, ktoré ešte nezrealizovali audit prechodu na IATF 16949. Uvedené preskúmanie musí byť striktne vykonané pred samotným prechodovým auditom a musí jasne definovať stav pripravenosti organizácie na prechodový audit. Rozhodnutie o pripravenosti organizácie na prechodový audit musí byť dokumentované a udržiavané.

Rev. 4 ďalej upravuje podmienky pre vykonanie špeciálneho auditu v prípade organizácie so stiahnutým certifikátom v dôsledku zlyhania efektívnej implementácie nápravných opatrení vyplývajúcich z prechodového auditu na IATF (alebo – ak certifikát ISO/TS expiroval počas procesu spracovávania nezhôd).

Zaujímavým je aj doplnenie FAQ 19: “Ako môže organizácia preukázať zhodu s novými požiadavkami IATF 16949, ak boli nedávno implementované potrebné zmeny a ešte neuplynul dostatočný čas na preukázanie ich efektívnosti?“ V tomto prípade môže certifikačná spoločnosť urobiť potrebné poznámky v správe z auditu pre detailnejšie vzorkovanie a overenie pri budúcom audite.

Súčasne boli upravené aj požiadavky pre witness audit/svedecký audit, požadovaný pre získanie kvalifikácie nových audítorov. V tomto prípade bol interval predĺžený pre zlepšenie situácie so zdrojmi na vykonanie prechodového auditu (dostupnosť audítorov IATF).

Vyššie je uvedená len základná / stručná sumarizácia najdôležitejších zmien publikovaných vo verzii 4 Stratégie prechodu. V súčasnom období je však kritickým faktorom úspechu neustále monitorovanie aktuálnych zmien publikovaných prostredníctvom FAQ a SI , či už vzhľadom k Rules alebo  iež k samotným požiadavkám normy IATF. Uvedené informácie reagujú na skúsenosti z už vykonaných prechodových auditov na IATF a v niektorých prípadoch zásadným spôsobom upravujú interpretáciu a požiadavky na implementáciu (napr. aj rozširujú niektoré požiadavky, ako je napr. požiadavka na núdzový plán pre prípad kybernetického útoku)

Norma IATF 16949 významne posilnila úlohu špecifických požiadaviek zákazníka a postupne počas roka IATF OEM zákazníci publikovali aktualizované verzie špecifických požiadaviek zákazníka (CSR) pre použitie s normou IATF 16949:2016. Napr. aj koncern VW publikoval uvedené špecifické požiadavky; pričom počas auditov zisťujeme veľmi nízku úroveň znalostí o týchto špecifických požiadavkách.

Aktuálne informácie je možné nájsť na stránke IATF.

Zároveň Vás chceme informovať, že poskytujeme niekoľko školení a hodnotení (assessmentov) k požiadavkám IATF 16949:2016, ktoré pre Vás môžu byť užitočné a môžu Vám uľahčiť cestu k novým požiadavkám. Pre získanie bližších informácií sa obráťte na našu kanceláriu a sledujte aktuality registráciou v našom newslettri, kde priebežne poskytujeme nové informácie.
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás