Other sectors

Kurz Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

ISO 9001

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť má čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniam a každé zlyhanie organizácie je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov. Naviac sa stále sprísňujú „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V novom vydaní noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a už aj ISO 45001:2018 sú preto uvedené požiadavky na riadenie rizík. Riziká je ideálne riadiť tak, aby ich bolo možné vzájomne porovnávať a rozhodnúť sa, kde je potrebné zamerať väčšiu a kde menšiu pozornosť. Kurz riadenie rizík nadväzuje na kurz Nové požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a predstavuje základy možného riadenia rizík.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je manažérstvo (riadenie) rizík a na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a postupmi, ktoré budú aplikovať na riadenie rizík v kvalite, environmente a v rámci BOZP. Pomocou praktických príkladov sa pri práci v skupinách naučia, ako identifikovať, popísať a  hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach. Na tento základný kurz nadväzujú ďalšie, kde je možné ísť viac do hĺbky a tiež do šírky tak, aby boli riadené riziká aj z iných oblastí.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie so základnými pojmami z oblasti riadenia rizík
 • Stručný úvod do problematiky rizík, efektívne riadenie rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom a postupom pri riadení rizík:
  • príprava
  • stanovenie kontextu
  • posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)
  • riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)
  • komunikácia a spätná väzba (náčrt)
 • Náčrt organizácie riadenia rizík, úlohy, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia, eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pracovníkom, ktorí stoja pred otázkou, ako začat s riadením rizík v oblasti kvality a environmentu tak,  aby k nim neskôr mohli pridať aj riziká v bezpečnosti,  riziká pri riadení projektov a iné.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť má čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniam a každé zlyhanie organizácie je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov. Naviac sa stále sprísňujú „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V novom vydaní noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a už aj ISO 45001:2018 sú preto uvedené požiadavky na riadenie rizík. Riziká je ideálne riadiť tak, aby ich bolo možné vzájomne porovnávať a rozhodnúť sa, kde je potrebné zamerať väčšiu a kde menšiu pozornosť. Kurz riadenie rizík nadväzuje na kurz Nové požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a predstavuje základy možného riadenia rizík.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je manažérstvo (riadenie) rizík a na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a postupmi, ktoré budú aplikovať na riadenie rizík v kvalite, environmente a v rámci BOZP. Pomocou praktických príkladov sa pri práci v skupinách naučia, ako identifikovať, popísať a  hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach. Na tento základný kurz nadväzujú ďalšie, kde je možné ísť viac do hĺbky a tiež do šírky tak, aby boli riadené riziká aj z iných oblastí.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie so základnými pojmami z oblasti riadenia rizík
 • Stručný úvod do problematiky rizík, efektívne riadenie rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom a postupom pri riadení rizík:
  • príprava
  • stanovenie kontextu
  • posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)
  • riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)
  • komunikácia a spätná väzba (náčrt)
 • Náčrt organizácie riadenia rizík, úlohy, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia, eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pracovníkom, ktorí stoja pred otázkou, ako začat s riadením rizík v oblasti kvality a environmentu tak,  aby k nim neskôr mohli pridať aj riziká v bezpečnosti,  riziká pri riadení projektov a iné.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.