DNV.com

R&TTE – Rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia

R&TTE  - Radio equipment and telecommunications terminal equipment

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Zaistenie bezpečného používania a zabránenie rušenia.

R&TTE smernica sa vzťahuje na väčšinu výrobkov, ktoré využívajú rádio frekvenčné spektrum alebo tie, ktoré sú pripojené k verejnej telekomunikačnej sieti. Typickými produktmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú:

• Mobilné komunikačné zariadenia, ako sú GSM a DECT mobilné telefóny

• Bezdrôtové zariadenia ako napr. diaľkové otváranie dverí auta, karty a smerovače bezdrôtových sietí, Bluetooth zariadenia a ďalšie bezdrôtové zariadenia využívajúce rádiové signály

• Zariadenia s pevnou sieťou, akými sú normálne analógové alebo ISDN telefóny, ADSL- a PC modemy.

R&TTE smernica sa vzťahuje na väčšinu výrobkov, ktoré využívajú rádio frekvenčné spektrum alebo tie, ktoré sú pripojené k verejnej telekomunikačnej sieti. Typickými produktmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú:

• Mobilné komunikačné zariadenia, ako sú GSM a DECT mobilné telefóny

• Bezdrôtové zariadenia ako napr. diaľkové otváranie dverí auta, karty a smerovače bezdrôtových sietí, Bluetooth zariadenia a ďalšie bezdrôtové zariadenia využívajúce rádiové signály

• Zariadenia s pevnou sieťou, akými sú normálne analógové alebo ISDN telefóny, ADSL- a PC modemy.

Smernica definuje súbor základných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na tento druh zariadení a zameriava sa na:

• Ochranu zdravia a bezpečnosť poskytovanú elektrickými zariadeniami. Zariadenia by nemali zahŕňať žiadne riziko úrazu elektrickým prúdom a musia spĺňať požiadavky stanovené v Smernici o nízkom napätí (LVD).

• Elektromagnetické žiarenie a odolnosť zariadenia. Zariadenia sú testované a overené aby nerušili rádiá, telekomunikácie a rovnako aj iné zariadenia. Overuje sa aby neboli rušené rádio žiarením, ktoré je bežne prítomné vo svojom prostredí. Požiadavky sú definované v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite (EMC).

• Efektívne využívanie rádiového spektra určené na pozemskú/priestorovú rádiovú komunikáciu. Zabezpečuje, aby zariadenie nespôsobovalo žiadne škodlivé rušenie.

Pre dosiahnutie súladu musí výrobca, jeho zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie výrobku na trh zabezpečiť a deklarovať, že výrobok spĺňa požiadavky, ktorým podlieha. V niektorých prípadoch smernica taktiež definuje požiadavky na výrobu zariadení.

Ako môžeme pomôcť?

Nórskym Ministerstvom dopravy a telekomunikácií sme vymenovaní notifikovanou osobou, čo znamená, že poskytujeme služby pre posudzovanie zhody. Taktiež môžeme vykonať požadované skúšky, vyhodnotenie výsledkov a certifikáciu zariadení a výroby.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: