Automotive and aerospace

ISO 50001

ISO 50001

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikácia podľa normy ISO 50001 zabezpečuje zdravý systém manažérstva energie vo vašej organizácii, zníženie spotreby energie, vplyvu na životné prostredie a zvýšenie ziskovosti.

Zavedením plánu efektívneho hospodárenia s energiami môžete zredukovať emisie a súčasne pozitívne ovplyvniť vaše prevádzky. Certifikácia energetického manažérstva podľa ISO 50001 preukazuje záväzok vašej organizácie k energetickej účinnosti.

Čo je norma ISO 50001?
ISO 50001 je medzinárodne akceptovaná norma pre efektívne hospodárenie s energiami, ktorá načrtáva rámec pre zlepšovanie energetickej účinnosti. Norma je použiteľná pre akúkoľvek organizáciu, nezávisle od veľkosti a priemyselného odvetvia.

ISO 50001 je kompatibilná s ďalšími manažérskymi systémami, ako sú ISO 14001 a ISO 9001.

Prečo je certifikácia podľa ISO 50001 dobrá pre moje podnikanie?
Certifikácia podľa ISO 50001 ukazuje Vašim zákazníkom, zamestnancom a akcionárom, že energetická účinnosť je dôležitá pre vaše podnikanie a zároveň preukazuje, že táto oblasť je systematicky riadená.

Silný záväzok k energetickej účinnosti prospeje ako životnému prostrediu tak aj vašej organizácii. Zavedenie plánu pre efektívne hospodárenie s energiami pomôže vašej spoločnosti:

  • zredukovať emisie bez negatívneho vplyvu na prevádzky
  • pokračovať v zlepšovaní využitia energie a produktov
  • definovať súčasný stav využitia energie a zdokumentovať úspory pre interné alebo externé použitie
  • aktívne manažovať využitie energie a náklady
  • zlepšiť reputáciu u zákazníkov, orgánov štátnej správy a partnerov
  • zvýšiť pracovnú morálku

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou potrebujete zaviesť efektívny systém energetického manažerstva, ktorý bude v zhode s požiadavkami normy.

DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán . Poskytujeme súvisiace kurzy a certifikačné služby pre váš systém energetického manažérstva.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: