DNV.com

Máte implementovaný plán krízového riadenia?

Štruktúrovaný plán krízového riadenia umožňuje spoločnostiam chrániť svojich zamestnancov a business. Na to, aby bol účinný, je nevyhnutné poznať stupeň jeho implementácie a to, ako dobre zodpovedá smerniciam a predpisom stanoveným v súvislosti s COVID-19.

Man stopping domino's from falling

V nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu reagujú medzinárodné a národné orgány a inštitúcie definovaním usmernení a pravidiel na zamedzenie kontaminácie.

Organizácie boli vyzvané, aby aktivovali plány krízového riadenia a zaviedli komplexné systémy a činnosti prispôsobené situácii COVID-19. Prijaté opatrenia musia byť v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi intervenčnými opatreniami a podľa potreby aktualizované. Ich účinná aplikácia je nevyhnutná na ochranu zdravia zamestnancov a rodinných príslušníkov, ako aj na zabezpečenie kontinuity podnikania. Účinnosť závisí od toho, ako sú akcie prispôsobené konkrétnej situácii, a ako sú zrealizované a prijímané organizáciou.

Ako môžeme pomôcť?

DNV Protokol o hodnotení krízového manažmentu hodnotí zmierňujúce opatrenia prijaté organizáciami na zvládnutie hrozby a dopadu kontaminácie z COVID-19 na jej obchodné operácie. Protokol udáva mieru zrelosti tým, že identifikuje medzery, pozoruhodné úsilie a zlepšenia. Hodnotenie sa vykonáva podľa 7 parametrov nášho modelu:

1. vláda

2. stratégia

3. komunikácia

4. implementácia

5. monitorovanie

6. Analýza dát

7. Preskúmanie

 

Hodnotenie analyzuje:

  • Kontext organizácie
  • Pripravenosť organizačnej štruktúry na zvládanie krízy
  • Analýzu rizík
  • Zdroje a opatrenia prijaté na zmiernenie rizík

 

Nezávislé hodnotenie poskytuje informácie umožňujúce rýchlu implementáciu zmierňujúcich opatrení. Či už sa jedná o krátkodobé akcie alebo dlhodobé zmeny procesov, ochráni to vašich zamestnancov a kontinuitu podnikania. Výsledky sa môžu použiť na vypracovanie podrobného akčného plánu reagujúceho na zistené medzery.

DNV by Vám môže pomôcť nasledujúcimi doplnkovými služby:

  • Metodická podpora pri definovaní akčného plánu
  • Následné hodnotenie s cieľom určiť účinnosť akčného plánu
  • Pravidelné hodnotenia s cieľom posúdiť zachovanie a aktualizáciu postupov krízového riadenia

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email