Prechod na ISO 50001:2018

Energetický manažment

Je čas začať prípravu na prechod z ISO 50001: 2011 na ISO 50001: 2018. V každom štádiu tohto procesu Vám môžeme poskytnúť pomoc.

DNV GL New ISO 50001:2018

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Nová verzia ISO 50001 bola vydaná 21. augusta 2018. S jej uverejnením bude súčasná norma ISO 50001: 2011 zrušená. Počas trojročného prechodného obdobia od dátumu uverejnenia, musia organizácie certifikované podľa ISO 50001: 2011 absolvovať certifikáciu v súlade s požiadavkami normy ISO 50001: 2018, aby si udržali platný certifkát.
Certifikačné orgány, ako napr. DNV GL,  nemôžu 18 mesiacov po dátume publikovania už vykonávať audity podľa ISO 50001: 2011. To znamená, že certifikované spoločnosti musia zodpovedajúcim spôsobom naplánovať svoje ďalšie kroky.

Odporúčame Vám začať prípravu už teraz, aby ste si zabezpečili čo najhladší proces prechodu.

Nová norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systematický proces založený na údajoch a skutočnostiach, ako aj na neustále zlepšovanie energetickej efektivity. Očakávaným výsledkom implementácie normy je dosiahnuť efekt neustáleho zlepšovania energetickej efektivity a systému energetického manažérstva.


Kľúčové zmeny v ISO 50001: 2018

Pracovná skupina ISO (TC242) formulovala v špecifikáciách návrhu nasledujúce ciele a rozsah revízie:

 1. Prijatie HLS  (high level structure) pre všetky normy ISO pre zabezpečenie kompatibility s inými systémovými normami
 2. Zachovanie základných konceptov, ktoré sa objavujú  už vo vydaní z 2011, napríklad:
 • neustále zlepšovanie energetickej výkonnosti;
 • zameranie celej normy na zlepšenie energetickej efektivity a optimalizáciu spotreby energie;
 • zohľadnenie potrebných otázok súvisiacich s energetickou výkonnosťou, ako je monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie energetických údajov.


Vzhľadom na to, že norma ISO 50001: 2018 je založená na HLS štruktúre, jej usporiadanie zodpovedá usporiadaniam v normách ako napr. ISO 9001 alebo ISO 14001. To uľahčí jej integráciu s inými systémami manažérstva.
Užívatelia, oboznámení s normou ISO 50001: 2011, si všimnú, že väčšina jej požiadaviek bola prevzatá aj do revízie ISO 50001: 2018. Platí to najmä pre prvky a požiadavky špecifické pre energetickú oblasť, čo nie je prekvapujúce vzhľadom na ciele revízie. Nové alebo zmenené požiadavky sú väčšinou výsledkom zavedenia HLS štruktúry (high level structure). Niektoré zmeny, týkajúce sa energetických otázok, však boli dané skúsenosťami z používania normy z roku 2011. Viac informácií o zmenách nájdete tu.

Začnite proces prechodu na novú revíziu

Odporúčame Vám čo najskôr začať prípravu a starostlivo naplánovať potrebné zmeny v systéme manažérstva.

Odporúčané kroky:

 • Zoznámte sa s obsahom a požiadavkami ISO 50001: 2018. Normu je možné zakúpiť priamo od  ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu).  Slovenský a český preklad bude k dispozícii do 6 mesiacov od vydania originálu.
 • Zabezpečte, aby boli príslušní pracovníci Vašej organizácie riadne vyškolení a pochopili nové požiadavky a podstatné zmeny.
 • Identifikujte rozdiely, ktoré je potrebné riešiť, aby boli splnené nové požiadavky a pripravte plán implementácie.
 • Vykonajte potrebné činnosti a aktualizujte Váš systém manažérstva tak, aby spĺňal nové požiadavky.
 • Účinnosť činností by sa mala hodnotiť prostredníctvom interných auditov a v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

Naši audítori už sú pripravení: majú úplný obraz o zmenách a vedia, čo je potrebné spraviť pre prechod z normy ISO 50001: 2011 na ISO 50001: 2018. Ponúkame podporu vo všetkých fázach prechodného procesu - od prípravnej fázy, cez hodnotenie úrovne pripravenosti až po efektívne ukončenie procesu.


Akú podporu ponúka spoločnosť DNV GL?

 • Semináre, webináre, checklisty atď., ktoré sú zdrojom poznatkov o požiadavkách normy a jej najdôležitejších zmenách vo vzťahu k ISO 50001: 2011, procese prechodu atď.
 • Otvorené alebo inhouse kurzy - ich účelom je prehĺbiť poznatky o obsahu a zmenách v požiadavkách normy, ako aj o krokoch, ktoré je potrebné podniknúť v prechodnom období.
 • GAP analýza - zhodnotene úrovne plnenia požiadaviek novej revízie normy s cieľom zistiť nedostatky, ktoré by ste mali odstrániť. Táto služba Vám môže poskytnúť cenné vstupné údaje pre dosiahnutie súladu s novou normou. Miera podrobnosti tejto analýzy môže byť prispôsobená Vašim potrebám.
 • Transition audity

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku